Bronkoalveolärt lavage, BAL

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod SPUodl) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktigt att ange provmaterial BAL på remissen.

Viktigt att ange på remissen om mikroskopering önskas! 
Mikroskopering av gramfärgat preparat svaras ut snarast.

Särskild frågeställning, dvs riktad odling, krävs för Nocardia, Actinomyces och trådsvamp.

Odlingen omfattar inte Legionella. Vid Legionella-frågeställning ska separat prov tas för Legionella-DNA (nukleinsyrapåvisning) som skickas till Umeå.

Provtagning

Korrekt utfört bronkoalveolärt lavage (BAL) innebär att bronkoskopet positioneras så att det isolerar luftvägarna distalt (nedom) bronkoskopspetsen. Bronkoskopet förs ner så långt som möjligt i bronkträdet mot afficerat område, så att lumen i en segementbronk helt ockluderas. Då minskar risken för kontamination betydligt. Därefter sker sköljning med 100-150 mL fysiologisk koksalt. Så mycket som möjligt, i regel ca 100mL reaspireras och analyseras.

Aktinomykos och nokardios ska efterfrågas särskilt på remissen eftersom de kräver speciell odlingsmetodik. Vid frågeställningen aktinomykos rekommenderas prov taget med bronkoskop (borste eller BAL) eftersom provet annars lätt blir överväxt av normalfloran.

Provhantering

Kyl. Transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Fynd av signifikanta mängder av potentiella patogener rapporteras. Lägre mängder rapporteras om den kliniska remissinformationen gör det motiverat.

Negativa odlingar besvaras efter 2 arbetsdagar, positiva resultat i allmänhet inom en vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Signifikansgränsen för målbakterier är ≤10CFU/L.

Fynd av målbakterier i lägre koncentration svaras efter medicinsk bedömning baserat på kliniska remissinformationen.

Indikation

Svår samhällsförvärvad pneumoni inkluderande fall av terapisvikt. Pneumoni hos patienter som inte kan producera sputum. Nosokomial pneumoni särskilt ventilatorassocierad pneumoni, sk VAP. Pneumoni hos immunsupprimerad. Pneumoni med atypiskt förlopp.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Normalfloran i saliv innehåller ca 10CFU/L. I normalfloran kan också ingå potentiella patogener. Den huvudsakliga svårigheten i diagnostiken av respiratoriska infektioner är att provtagningsvägen går via munhålan, där mängden normalflora är hög, upp till 10-1011 CFU/L. Bronkoskopisk provtagning minimerar, men eliminerar inte, kontaminationsrisken.

OBS! Lägre mängder av målbakterier än signifikansgränsen ≤10CFU/L kan ses vid prov tagna tidigt i infektionsförloppet, vid infektiös bronkiolit, samt när patienten erhållit antibiotika före provtagningen. Upprepad provtagning kan ibland vara aktuellt.

Metod

Kvantitativ odling på selektiva och icke-selektiva substrat.

Ackrediterad

Ja

Sökord

BAL, pneumoni, bronkoalveolärt lavage, bronksekret, lungabscess, SPUodl, skyddad borste, bronksköljvätska, lunginflammation, nedre luftvägsinfektion, aspirationspneumoni