Biopsi- och vävnadsodling

Indikation

Misstänkt bakterieinfektion i vävnaden. Ange vad provet utgörs av och varifrån det kommer. Finns det ett implantat i aktuella vävnaden? Ange också kliniska fynd och ev. antibiotikabehandling.

Provmaterial

Lämpligt antal FAB-rör (innehåller anrikningsbuljong) alternativt Transportburkar med agar (båda hämtas från materialskåp mittemot Provinlämningen på klin kem lab, alternativt beställs på faxnummer 0920-282719).

Provtagning och transport

Vävnadsbitar från normalt steril lokal lägges ned i FAB-rör i första hand. Alternativt kan Transportburkar med agar användas. Det är viktigt med sterilteknik för att undvika bakteriella föroreningar.  Om stora vävnadsbitar tas, t.ex. ett helt ledhuvud, skall kontakt med mikrobiologiska laboratoriet tas på telefon 0920-28 27 18. I samband med revisionsplastik rekommenderas minst fem vävnadsodlingar, en vävnadsbit per FAB-rör. FAB-rör och Transportburkar med agar transporteras omgående till Mikrobiologiska laboratoriet, proven skall ej förvaras i kyl.

Vävnadsbit från ej steril lokal lägges i tom steril burk. Transporteras omgående till Mikrobiologiska laboratoriet, förvaras i kyl.

Jourtid på Kemlab: FAB-rör ställs på avsedd hylla i termostatrum på Mikrobiologiska laboratoriet.

Metod

Aerob och anaerob odling med anrikning.

Svarstid

Negativa provsvar besvaras efter en vecka.
Fynd som bedöms kliniskt relevanta art- och resistensbestäms alltid (bedömningen baseras på givna remissuppgifter).

Kommentar

Ange på remissen om riktad misstanke om bakteriellt eller mykologiskt agens finns, t.ex.  Actinomyces eller mögelsvamp. Dessa är vanligen långsamväxande och kan kräva särskilda odlingsmedier samt längre odlingstid.

Vid peroperativa odlingar vid artroplastik bör antibiotika seponeras minst två veckor innan planerad operation för optimalt utbyte. Vävnadsodlingar tas från olika lokaler i operationsområdet där infektion misstänks föreligga och provtagning göres med nya, rena instrument för varje prov. Positiva odlingar med växt av samma agens i minst tre av fem vävnadsodlingar indikerar med stor sannolikhet infektion. Odlingsfynd vid ledprotesinfektioner domineras av S. aureus och KNS, men även streptokocker och anaeroba bakterier (i synnerhet Propionibacterium acnes) kan förekomma. Gramnegativa bakterier såsom Enterobacteriaceae och Pseudomonas samt svamp är ovanliga. Bacillus cereus har även förekommit som orsak till postoperativ infektion.

Sökord

biopsi, vävnadsodling, revisionsplastik, protesinfektion, protesrelaterad_infektion, FAB-rör, FAB-buljong