Abscess odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: odling, ange provmaterial abscess) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Direktmikroskopi ska begäras separat (VAS-kod mikro).

Viktig remissinfo: Provlokalisation, typ av infektion (furunkel, halsböld, empyem, pyosalpinx, hjärnabscess, lung, tandrots-, anal-, buk- och leverabscess), fistelgång mm, pågående/planerad antibiotikabehandling, kliniska data (till exempel gasbrand), utlandsvistelse?

Ange ev. misstanke på Aktinomyces spp.
Ange ev. misstanke på svamp.

Provtagning

Material från djupt lokaliserade abscesser i lunga, lever, buk, anal m.fl. lokaler tas med punktion (ev. ultraljudsledd) eller i samband med incision av avkapslad infektion. Vid hudpunktion desinfekteras det tilltänkta punktionsstället. Aspirerat prov sprutas ned i ett sterilt rör utan tillsats, förslagsvis
art. nr. 16580. Aspirerat prov vid lång transporttid tas som pinnprov, svart hatt art. nr. 16205. Vid incision eller spontan perforation kan pinnprov tas. Snurra pinnen i botten av skadan. Fistel: Rengör fistelmynning med koksalt. Därefter införs i fistelgången en mjuk kateter typ infartskanyl, varvid provaspiration utförs. Om utbytet är mycket ringa kan man spruta in några ml koksalt och därefter aspirera. Provet överförs till sterilt rör art. nr. 16580.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Provhantering

Provet sänds omgående. Om detta ej är möjligt förvaras provet i kyl i avvaktan på transport.

Tänk på: Försenad transport kan ge ett försämrat analysresultat.

Svarsrutiner

Vid negativt resultat svar efter två arbetsdagar, positiva inklusive resistensbestämning tar vanligen 2-5 arbetsdagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt.

Indikation

Misstanke om bakteriell infektion i abscesser i inre organ, hudytan och mjukdelar.

För rätt tolkning av svaret är det viktigt att provtagningslokalisation anges:
furunkel, hjärna-. lung-, tandrots-, anal-, buk, och lever, perianalt etc.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Blododlingsflaskor rekommenderas EJ. I abscesser finns ofta flera olika bakterier som kommer att påverka varandra vid tillväxt i blododlingsflaskan, så att en optimal bedömning av den ursprungliga bakteriesammansättningen blir svår.

Metod

Odling aerobt och anaerobt.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Abscess, odling, leverabcess, perianalabscess, böld, furunkel, bukabscess, hjärnabscess, Douglasabscess, pankreasabscess, anaerob odling, punktion, fistel, empyem