Antibiotikaresistenta bakterier och Strama

Strama

Behandlingsrekommendationer

Nationella stramaappen

App med behandlingsrekommendationer för infektioner inom primärvård, slutenvård (vuxna) samt tandvård. Du kan hitta appen genom att söka på Strama Nationell i App Store eller på Google Play Store.

Länkar till motsvarande innehåll på strama.se:
Behandlingsrekommendationer Strama nationell (strama.se)
Regnbågsbroschyren - behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård-2023-10-24 (pdf)(folkhalsomyndigheten.se)

Nya handläggningsrekommendationer
Handläggning av faryngotonsillit med anledning av ökad förekomst av iGAS-2024-02-28 (pdf)(strama.se)

Vårdprogram

Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram (infektion.net)

 

Förutom väl fungerande hygienrutiner är rationell antibiotikaanvändning en av de viktigaste komponenterna i arbetet för att motverka antibiotikaresistens. Med anledning av detta infördes efter beslut av landstingsdirektören en antibiotikapolicy för Region Norrbotten i oktober 2007. Antibiotikapolicyn är sedan 2008 införd i regionens verksamhetsplan och gäller sedan dess.

Antibiotikapolicyn består av uppdrag till:

1. ansvariga för patientvårdande verksamheter
- att utse personer med uppgift att tillse att antibiotikaanvändningen inom verksamheten följer nationella, regionala och/eller lokala rekommendationer och vårdprogram.
- att ange mål och mått för antibiotikaanvändningen i verksamhetsplanerna.

2. regionens läkemedelskommitté
- att förse verksamheterna med den läkemedelsstatistik som behövs för kvalitetsarbetet enligt 1 ovan.
- att verka för ett förbättrat förskrivarstöd i journalsystemet VAS.

3. regionens Stramagrupp
- att förse verksamheterna med aktuella nationella, regionala och lokala rekommendationer och vårdprogram för kvalitetsarbetet enligt 1 ovan.
- att stödja verksamheterna i arbetet med att ta fram mål och mått för antibiotikaanvändningen enligt 1 ovan.

4. ansvarig för det mikrobiologiska laboratoriet vid Sunderby sjukhus
- att ta fram den statistik över antibiotikaresistens som behövs för kvalitetsarbetet enligt 1 ovan.

Verksamheter inom Region Norrbotten följer dessutom det nationella 10-punktsprogrammet för minskad antibiotikaresistens som tagits fram i samarbete mellan Strama och Infektionsläkarföreningen. 

Strama Norrbotten har på uppdrag av landstinget och i samråd med de läkare som utsetts arbetat fram en uppdragsbeskrivning för insatsen:

Den antibiotikaansvarige läkaren ska:

 • ges tid och mandat att i samverkan med sina kollegor årligen ta fram mål och mått för enhetens antibiotikaanvändning. Mål och mått ska dokumenteras i verksamhetsplanen.
 • varje år utvärdera utfallet av insatserna och dokumentera måluppfyllelsen i verksamhetsberättelsen.
 • regelbundet, med stöd av tillhandahållen statistik, sammanställa antibiotikaförbrukningsdata och återkoppla detta till sina kollegor. Data på nationell, landstings-, kommunal,
  enhets- samt, där det är möjligt, på individnivå gås igenom.
 • med stöd från Smittskydd och det mikrobiologiska laboratoriet analysera och presentera data om resistenssituationen i landstinget.
 • hålla sig ajour med lokala och nationella antibiotikarekommendationer och vårdprogram samt ansvara för att kollegorna på enheten hålls uppdaterade.
 • vid behov ta initiativ till utbildningsinsatser i ämnen rörande antibiotikaanvändning,
  diagnostik av infektioner samt vårdhygien.
 • jobba med attityder i frågor som gäller stringent antibiotikaanvändning på arbetsplatsen och i samhället i övrigt (inklusive kommunal vård).
 • kommunicera frågor rörande aktuella ämnen med Strama Norrbotten och, om så blir aktuellt, delta i möten anordnade med nätverket för antibiotikaansvariga läkare.
 • verka för att vårdhygieniska rutiner följs på enheten.

Antibiotikaansvariga läkare ska alltså utses på samtliga antibiotikaförskrivande enheter och dessa ska arbeta enligt ovanstående uppdragsbeskrivning. Det är viktigt att vederbörande får mandat och tid att lösa sin uppgift.

Arbetet måste vara konkret och det ska ske där antibiotika förskrivs, det vill säga på kliniken. Behandling på fel indikation måste justeras direkt. Slarv med följsamheten till antibiotikapolicyn ska påtalas. Glömmer man att odla innan antibiotika initieras ska man kritiseras. Och slarvar man med hygienrutiner så ska det påpekas. Och detta måste förstås ske på ort och ställe!

Antibiotikaansvariga läkare i primärvård

Antibiotikaansvariga läkare i slutenvård

Vid eventuella ändringar av antibiotikaansvarig läkare kontaktas:

Jonas Hansson, bitr. smittskyddsläkare
jonas.hansson@norrbotten.se 

Tel: 0920-28 36 19 
Mobil: 070-2532988