Uppföljning förskrivning

Läkemedelskommittén Region Norrbotten har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård och på begäran från Regionledningen, tagit fram en uppsättning uppföljningsparametrar.

Syftet är att underlätta för länets förskrivare att optimera sin förskrivning. Självklart finns det alltid undantag, men för huvuddelen av patienterna medför rekommendationerna knutna till respektive uppföljningsparameter en optimal kostnadseffektivitet och bättre kvalitet i vården. Läkemedelskommittén pekar ut en riktning för hur vi tycker att länets förskrivning bör förändras.

Uppföljningsparametrar

 1. Neuroleptika till patienter 75 år och äldre
 2. Magsyrahämning med PPI
 3. Pregabalin
 4. Antibiotika, 250-målet

Uppföljningsparametrar - mål och mått (pdf)

Enskilda förskrivare kan via eHälsomyndigheten ta del av statistik över sin egen läkemedelsförskrivning. Verksamhetschefer kan även ta del av statistik över sina enheters läkemedelsförskrivning. Läs mer på eHälsomyndighetens webbplats

Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller uppgifter om läkemedel som hämtats ut mot recept på apotek. Även uppgifter om läkemedel som dosdispenserats maskinellt ingår. 

Den databas som tidigare hette "Läkemedelsförteckningen" har bytt namn till "Uthämtade recept" och kommer så småningom helt att ersättas med Nationella läkemedelslistan (NLL). 

Databasen innehåller uppgifter om de läkemedel som en patient har hämtat ut mot recept under de senaste 15 månaderna.

Obs! Samtycke krävs!

Du hittar databasen via fliken lm_förteckn i VAS/LM.

NLL innehåller information om en patients samtliga recept, oavsett om preparatet hämtats ut på apotek eller inte.

NLL är en sammanslagning av Läkemedelsförteckningen och Receptregistret och nås via Förskrivningskollen.

Patientens samtycke krävs för att titta i NLL.

Användningsområden:

 • I dialogen kring läkemedel med patienten
 • Vid nyförskrivning
 • Vid läkemedelsavstämningar
 • Upptäcka över- eller dubbelförskrivning
 • När man behöver kontrollera att man är ensam förskrivare av narkotikaklassade läkemedel
 • Vid antibiotikaförskrivning för att undvika upprepade behandlingar
 • I akuta situationer
 • Som stöd om patienten går hos privatläkare eller kommer från andra län och inte själv kan svara för sin medicinlista

Läs mer om NLL på eHälsomyndighetens webbplats.