Konjunktivit

Bakgrund

Bakteriell konjunktivit är en oftast självbegränsande sjukdom i konjunktiva.

Vid en bakteriell konjunktivit sker oftast en obalans i den normala floran och ibland i samband med en rubbning i den naturliga barriären som utgörs av konjunktivalepitelet och tårfilmen. En dylik rubbning kan uppkomma genom

  • extern kontamination, exempelvis kontaktlinsanvändning eller simning
  • spridning från annan infektiös härd, som när man gnuggar ögonen med en infektion på fingrarna

Bakteriella konjunktiviter förefaller vara vanligare på vintern och våren medan virusorsakade konjunktiviter är vanligare på sommaren.

Om hyperakut insjuknande med mycket pus - tänk på gonokockkonjunktivit.

Hos patienter i sexuellt aktiv ålder skall man tänka på klamydiakonjunktivit.

Utredning

Det viktigaste i utredningen är patientens egen anamnes.
Rodnad av ögonvitan, gruskänsla, sekretion samt ödem är klassiska tecken på konjunktivit.
Orsaken kan vara virus, bakterier eller allergi.
Synpåverkan eller värk saknas eller är lindrig.
Varig sekretion brukar tyda på bakterier medan vattnig sekretion brukar tyda på virus.
Kontaktlinsbärare kan ha hornhinnesår. Bör inspekteras noga.

Viral eller bakteriell konjunktivit startar ofta i ena ögat med:

  • purulent sekretion
  • lätt skavkänsla
  • gruskänsla
  • rodnad i konjunktiva
  • lätt ögonlocksödem och
  • ihopklistrade ögonlock speciellt efter uppvaknandet

Efter något dygn även i andra ögat. Föregås ofta av förkylning.

Behandling

Bakteriell konjunktivit

Rutinmässig antibiotikabehandling ger ingen evidensbaserat bättre effekt.

En infektiös konjunktivit läker i allmänhet ut spontant inom en vecka och behöver vanligtvis inte behandlas med läkemedel. Detta gäller i synnerhet de konjunktiviter som uppträder i anslutning till en övre luftvägsinfektion.

Ofta räcker det att tvätta rent med ljummet vatten eller koksaltlösning. Receptfri antiseptisk ögonsalva, till exempel Noviform, kan också vara ett alternativ. 

Hygienråd om handtvätt och att inte dela handduk med andra personer. Om patienten använder kontaktlinser skall man avstå från dessa under infektionen samt ett par dagar ytterligare.

Vid utebliven läkning eller mycket uttalade besvär ges antibiotikasalva i en vecka. Fusidinsyra rekommenderas i första hand. Fusidinsyra doseras två gånger dagligen och har ett smalt antibakteriellt spektrum, vilket är fördelaktigt med tanke på resistensutveckling.

Om effekt inte uppnås av antibiotikabehandling inom cirka en vecka kan detta tala för att virus är orsakande, men man bör överväga alternativa diagnoser eller utlösande orsaker inklusive sällsynta orsaker som klamydia eller gonokocker.

Förvärras tillståndet vid en blefarokonkunktivit under pågående behandling kan allergi mot ögonsalvan vara en möjlig orsak.

Viral konjunktivit

Vid viral genes ger antibiotika ingen terapeutisk effekt alls, och bidrar till ökad risk för antibiotikaresistens.

Smörjande terapi med tårsubstitut kan lindra lokal skavkänsla.

Uppföljning

Viral eller bakteriell konjunktivit

Återbesök endast vid försämring eller terapisvikt.

Om ej bättre efter ett par dagar till en vecka - återbesök och vanligen konjunktivalodling. Provet tas genom att skrapa med en bomullspinne under nedre ögonlocket.

Byt inte antibiotikum utan ta reda på varför behandlingen inte verkar – det kan då vara annan åkomma än banal bakteriell konjunktivit. Om patienten inte blir bättre inom 3 veckor, eller synnedsättning tillkommer – kontakta ögonkliniken.