Klåda

Bakgrund

Klådstillande kan vara av vikt i behandlingsarsenalen vid behandling av exempelvis atoptisk dermatit för att bryta klådcirkeln.

Tänk även på att vissa läkemedel kan orsaka klåda.

Utredning

Utred orsaken till klådan. God anamnes avseende klådans karaktär, aktuella mediciner och noggrann hudstatus. Utred eventuellt bakomliggande sjukdom.

Vid misstanke om läkemedelsbiverkan bör utsättningsförsök pågå i minst 6 veckor för att kunna utvärdera eventuellt orsakssamband.

Se HÖK Klåda (pdf) samt NKK Klåda.

Behandling

Behandla grundorsaken till klådan. 

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av insatt behandling. 

Patientinformation