Hjärta och kretslopp

apixaban B01AF02
ELIQUIS

warfarin B01AA03
WARAN

klopidogrel B01AC04
KLOPIDOGREL generiska alternativ
Vid hjärninfarkt/TIA och amaurosis utan förmaksflimmer är klopidogrel 75 mg i singelterapi förstahandsval.

acetylsalicylsyra B01AC06
ACETYLSALICYLSYRA generiska alternativ

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

apixaban B01AF02
ELIQUIS

warfarin B01AA03
WARFARIN Orion
WARAN

metoprolol C07AB02
METOPROLOL generiska alternativ.

bisoprolol C07AB07
BISOPROLOL generiska alternativ
Bisoprolol är något mer selektiv än metoprolol vid lungsjukdom.

digoxin C01AA05
DIGOXIN Beakta smalt terapeutiskt fönster. Renal eliminering.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

ACE-hämmare

enalaptil C09AA02
ENALAPRIL generiska alternativ

ramipril C09AA05
RAMIPRIL generiska alternativ

Angiotensinreceptorblockerare (ARB)

kandesartan C09CA06
KANDESARTAN generiska alternativ

Betablockerare

metoprolol C07AB02
METOPROLOL generiska alternativ

bisoprolol C07AB07
BISOPROLOL generiska alternativ
Bisoprolol är något mer selektivt vid lungsjukdom.

SGLT2-hämmare

dapagliflozin A10BK01
FORXIGA
Obs! Subventionsbegränsning*: Subventioneras vid hjärtsvikt endast för patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

empagliflozin A10BK03
JARDIANCE
Obs! Subventionsbegränsning*: Subventioneras vid hjärtsvikt endast för patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt.

*enligt TLV´s hemsida 2022-11-29

Mineralkortikoidreceptorantagonist (MRA)

eplerenon C03DA04
EPLERENON generiska alternativ
Eplerenon ges postinfarkt vid EF <40 % i kombination med betablockad och ACE-hämmare/ARB.

spironolakton C03DA01
SPIRONOLAKTON generiska alternativ
Observera risken för njurpåverkan och hyperkalemi särskilt vid kombinationsbehandling med spironolakton och ACE-hämmare eller ARB. Vid risk för dehydrering exempelvis vid diarré, överväg tillfällig utsättning.

Diuretika

furosemid C03CA01
FUROSEMID generiska alternativ
Loop-diuretika. Sätt ut preparatet när patienten är euvolem.

Övriga

digoxin C01AA05
DIGOXIN 
Snävt terapeutiskt fönster, risk för ackumulation och intoxikation särskild vid njurinsufficiens.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

1:a hand
atorvastatin C10AA05
ATORVASTATIN generiska alternativ

2:a hand
rosuvastatin C10AA07
ROSUVASTATIN generiska alternativ

simvastatin C10AA01
SIMVASTATIN generiska alternativ, ej vid nyinsättning

3:e hand - tillägg av
ezetimib C10AX09
EZETIMIB generiska alternativ, tilläggsbehandling till statinbehandling

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Högt blodtryck är, förutom rökning, den enskilt viktigaste påverkbara riskfaktorn för sjuklighet och  död. Underbehandling är snarare regel än undantag.

Inled gärna med två preparat i lägre dos för att snabbare uppnå behandlingsmålet.

Tidpunkten för när man tar sina blodtrycksmediciner spelar inge roll för risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom.

ACE-hämmare

enalaptil C09AA02
ENALAPRIL generiska alternativ

ramipril C09AA05
RAMIPRIL generiska alternativ

Angiotensinreceptorblockerare (ARB)

kandesartan C09CA06
KANDESARTAN generiska alternativ

Kalciumflödeshämmare

amlodipin C08CA01
AMLODIPIN generiska alternativ

Diuretika

bendroflumetiazid C03AA01
BENDROFLUMETIAZID generiska alternativ
Beakta risk för hypokalemi och hyponatremi samt gikt, särskilt hos äldre. 5 mg inget mervärde jämfört med 2,5 mg. Tveksam effekt vid GFR <30.

klortalidon C03BA04
HYGROPAX
Beakta risk för hypokalemi och hyponatremi samt gikt, särskilt hos äldre. Inled med 12,5-25 mg. Om blodtryckssänkande effekt av 25 mg är otillräcklig, kombinera med annat läkemedel istället för att öka dosen ytterligare. Kontraindicerat vid GFR <30.

Tilläggspreparat

Betablockerare

metoprolol C07AB02
METOPROLOL generiska alternativ

Mineralkortikoidreceptorantagonist (MRA)

spironolakton C03DA01
SPIRONOLAKTON generiska alternativ
Beakta risken för hyperkalemi och stigande kreatinin.

Alfa-adrenoreceptorantagonister

doxazosin C02CA04
DOXAZOSIN generiska alternativ, depottabletter

Tiazidbesläktade + kaliumsparande diuretika

amilorid/hydroklortiazid C03EA02
AMILORID/HYDROKLORTIAZID generiska alternativ

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Trombocythämmare

acetylsalicylsyra B01AC06
ACETYLSALICYLSYRA 75 mg/dygn, generiska alternativ
Vid misstanke om instabil kranskärlssjukdom/infarkt ges laddningsdos 500 mg brustablett. Vid tidigare ulcussjukdom är det säkrare att lägga till PPI till ASA än att byta till klopidogrel. Historiskt användes ofta dosen 160 mg dagligen (till exempel efter PCI). Denna högre styrka medför ingen fördel framför 75 mg dagligen – byt till 75 mg.

klopidogrel B01AC04
KLOPIDOGREL generiska alternativ
Används vanligen 12 månader efter elektiv PCI. Ges som alternativ till ASA vid ASA-överkänslighet (genuin ASA-överkänslighet är mycket ovanligt).

ticagrelor B01AC04
BRILIQUE specialiserad vård
Vanligtvis ett års behandling efter hjärtinfarkt/PCI. Vid biverkningar från Brilique, till exempel dyspné, övervägs klopidogrel alternativt prasugrel (Efient) efter samråd med kardiolog/internmedicinare.

Vid dubbel trombocythämning – ge PPI för att minska risk för magblödning under behandlingstiden. Viktigt att sätta ut PPI därefter.

Anginakuperande

glyceryltrinitrat C01DA02
NITROLINGUAL sublingualspray

isosorbidmononitrat C01DA14
ISOSORBIDMONONITRAT generiska alternativ, depottablett – får ej krossas
Förebyggande behandling.

Sekundärpreventiva samt symtomlindrande

metoprolol C07AB02
METOPROLOL generiska alternativ

bisoprolol C07AB07
BISOPROLOL generiska alternativ
Bisoprolol är något mer selektivt vid lungsjukdom.

Sekundärprevention

enalapril C09AA02
ENALAPRIL generiska alternativ
Särskilt vid diabetes mellitus eller hypertoni.

ramipril C09AA05
RAMIPRIL generiska alternativ
Särskilt vid diabetes mellitus eller hypertoni.

kandesartan C09CA06
KANDESARTAN generiska alternativ

spironolakton C03DA01
SPIRONOLAKTON generiska alternativ
Vid endokrina biverkningar väljs eplerenon. Beakta risk för hyperkalemi och kreatininstegring.

eplerenon C03DA04
EPLERENON generiska alternativ
Beakta risk för hyperkalemi och kreatininstegring.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Djup ventrombos respektive lungembolus

1:a hand
apixaban B01AF02
ELIQUIS

2:a hand
warfarin B01AA03
WARAN

tinzaparin B01AB10
INNOHEP

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation