Premenstruella spänningar

Bakgrund

Premenstruellt syndrom (PMS) är vanligt hos kvinnor i fertil ålder, upp till 30 % har måttliga besvär.

Den svårare formen, premenstruell dysforisk störning (PMDS), drabbar 3-5 % av kvinnor i fertil ålder och innebär svåra premenstruella symtom som påtagligt påverkar relationer, social funktion och arbetsliv.

Etiologin är okänd men tillståndet förutsätter att menstruationscyklerna är ovulatoriska och att en corpus luteum bildas.

Utredning

Symtomen som kommer efter ägglossningen och försvinner helt inom en vecka efter menstruationens början, har en påtaglig negativ inverkan på det dagliga livet.

Kardinalsymtom

 • irritabilitet
 • nedstämdhet
 • oro/ångest
 • uttalade humörsvängningar/affektlabilitet

Övriga symtom

 • minskat intresse för dagliga aktiviteter
 • koncentrationssvårigheter
 • trötthet/minskad energi
 • aptitförändringar/sötsug
 • sömnstörning
 • känsla av kontrollförlust
 • bröstspänning/-svullnad.

För diagnos PMDS krävs minst fem cykelrelaterade symtom, varav minst ett av kardinalsymtomen. Diagnosen konfirmeras genom dagliga skattningar av symtom under två på varandra följande menstruationscykler.

Symtomen har en påtagligt negativ inverkan på det dagliga livet och ska särskiljas från andra psykiatriska tillstånd som depression, panikattacker eller personlighetsstörning.

Underliggande depression eller ångestsjukdom som förvärras premenstruellt är inte PMDS och måste därför uteslutas.

Behandling

Kombinerade p-piller som hämmar ägglossningen och preparat innehållande gestagenet drospirenon har i placebokontrollerade studier visat sig motverka både fysiska och mentala symptom vid PMDS. Det finns inget stöd för att hormonspiral minskar symtomen vid PMDS. I vissa fall kan hormonella preventivmedel förvärra symtomen.

Vid svåra premenstruella symtom diagnosticerade som PMDS då andra alternativ (till exempel p-piller) inte är lämpliga eller har otillräcklig effekt kan behandling med till exempel escitalopram vara ett alternativ. Alla SSRI förefaller effektmässigt likvärdiga. För att minska risken för biverkningar är praxis är att börja med 10 mg, och höja till 20 mg efter några dagar (under första/andra behandlingscykel) om effekten inte är optimal. Medicinering endast under lutealfas, där den första tabletten tas samma dag som beräknad ägglossning och behandlingen avslutas med den första menstruationsdagen, är lika effektiv som kontinuerlig medicinering.

Rekommendationen avser escitalopramgenerika, vilka är avsevärt billigare än Premalex (det enda SSRI-preparatet som är registrerat på indikation PMDS). Förtydliga för patienten att informationen i bipacksedeln rör andra indikationer för escitalopram.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av insatt behandling.

Patientinformation

Källor