Resistensbestämning

Vi följer Referensgruppens för antibiotikafrågor (RAF; https://www.sls.se/raf/ ) rekommendationer för antibiotikaurval vid resistensbestämning (såväl ur behandlingsaspekt som resistensövervakning) och European Committee on Antimicrobial Suseptibility Testing (Eucast; http://www.eucast.org/ ) för resistensbestämningsmetodik.
Eucast har en nordisk hemsida http://www.nordicast.org/

Varje provtyp och bakerieart besvaras med standardkombination av antibiotika som i i vissa fall, beroende på kliniska remissupplysningar, utvidgas. Resistensbestämningar som saknas bör rekvireras omgående, eftersom ett isolat inte kan sparas längre än ett par dagar.

Ampicillin, aminopenicillin, är grupprepresentant även för amoxicillin (derivat av ampicillin för ökad intestinal absorption).
Isoxazolyl-pc är grupprepresentant för isoxazolylpenicillinerna kloxacillin och flukloxacillin.
Erytromycin är grupprepresentant för erytromycin, roxitromycin, klaritromycin och azitromycin.
Tetracyklin är grupprepresentant för tetracyklingruppen. Tetracyklinkänsliga isolat är alltid doxycyklinkänsliga. Vissa tetracyklinresistenta isolat kan vara doxycyklinkänsliga (avgörs med MIC, minsta inhiberande koncentrations-resistensbestämning).

S = Känslig
Bakterien saknar resistensmekanismer mot medlet. Infektionen kan förväntas svara på behandling vid dosering rekommenderad för den typ av infektion som motsvaras av provtagningsmaterial/lokalisation.

I = Känslig med ökad exponering
Ökad exponering innebär att dosering eller administrationssätt ändras så att tillgången på antibiotika i infektionshärden ökar. Till exempel genom att dosen höjs, att dosintervallet minskas eller genom förlängd eller kontinuerlig infusion i stället för snabb intravenös administration. Bedömningar om sannolikt höga antibiotikakoncentrationer i aktuella infektionshärdar (till exempel vid nedre urinvägsinfektioner) kan också tas i beaktande. Lång infusionstid ökar exponeringen av betalaktamantibiotika i infektionshärden och ger koncentrationer över bakteriens MIC större delen av doseringsintervallet.

R = Resistent
Bakterien har förvärvat betydelsefulla resistensmekanismer eller är naturligt resistent mot medlet och stammen kan i normalfallet inte förväntas svara på behandling med aktuellt medel.