Intraosseös provtagning

Vid akuta situationer när venös infart inte kan etableras kan en intraosseös nål för infusion av vätskor och läkemedel sättas via benmärgen, vanligen i underbenet. Benmärgsvätska för
provtagning kan dras ur denna nål. Provtagningsmässigt går dock benmärg inte att likställa
med venöst blod. Det finns inga framtagna referensintervall och ofta har vätskor eller
läkemedel givits i nålen och därmed spätt ut provtagningsmaterialet. Benmärg kan innehålla
till exempel benfragment och riskerar därför att skada verksamhetskritiska analysinstrument.
Helblodsanalyser kan ej utföras pga detta. Centrifugerade prover kan analyseras liksom
analyser på PNA-instrument som bygger på engångskyvetter.

Följande gäller:

 • Prov tas innan vätskor eller läkemedel ges.
 • Hb, glukos och CRP analyseras på PNA-instrument med engångskyvetter.
 • Prov ska inte analyseras i blodgasinstrument.
 • Blodgruppering och BAS-test kan inte utföras. Akututlämning av blod sker vid behov.

Om analyser från lab önskas:

 • Meddela laboratoriet att prov kommer och märk rören tydligt med "Intraosseöst prov".
 • Beställning sker på pappersremiss och svar lämnas ut på papper.
 • För ett antal analyser (se tabell nedan) finns data som visar att referensintervallen är jämförbara med venösa prover under förutsättning att ett slaskprov på minst 2 ml tas först. Tolka dock svar med försiktighet.

Analys

Tolkningsstöd

Albumin

Jämförbart med venöst

Krea

Jämförbart med venöst

Glukos

Jämförbart med venöst

Urea

Jämförbart med venöst

Bilirubin

Jämförbart med venöst

Klorid

Jämförbart med venöst

Natrium

Lägre värden än venöst

Kalcium

Lägre värden än venöst

CRP

Data saknas

Troponin

Data saknas

 • Övriga analyser än ovan angivna utförs ej.
  Kalium analyseras ej på grund av falskt för höga värden. ALP, ASAT och ALAT ger ej heller
  tillförlitliga värden. Blodstatus kan ej utföras då det är en helblodsanalys, TPK och
  LPK avviker dessutom från venösa värden.

Litteraturreferens:

 1. Miller et al; A new study of intraosseous blood for laboratory analysis. Arch Pathol Lab Med 2010;134:1253-1260.
 2. Ummenhofer et al; Are laboratory values in bone marrow aspirate predictable
  for venous blood in pediatric patients? Resuscitation 1994;27:123-128.