Förklaring till provtagningsansvisning

Svarsrutiner

Anger när analys utförs och vid behov ungefärlig svarstid. Akutmärkta prover prioriteras vid besvarning. Preliminärsvar (elektroniskt) eller telefonsvar kan bli aktuellt, vid preliminära fynd eller starkt avvikande resultat som bedöms kunna förändra pågående medicinsk handläggning. Faxsvar är tidsödande både för avsändare och mottagare. För att garantera sekretessen måste patientuppgifterna avidentifieras, vilket kräver en motringning för att säkerställa att ingen förväxling sker. Faxsvar skickas därför endast vid speciella skäl.

Mikrobiologi

Akuta prover definieras som när analys måste utföras utanför laboratoriets ordinarie analysschema. Ring laboratoriet vid behov av akut analys, och ange orsak till behov av akut analys i remissen. Akuta prover analyseras så snart som möjligt och telefonbesvaras. Observera att vissa analyser utförs löpande på daglig (vardagar) basis (t.ex. HIV och hepatit) varför behov av akutmärkning av dessa, vanligen bör kunna inskränka sig till kvällar och helger. Begäran om telefonsvar; Brådskande fynd, t ex mikrober i normalt sterila kroppsvätskor eller patogener relaterade till sjukdomar med fulminant förlopp telefonbesvaras utan begäran. Till rekvirenter som saknar uppkoppling för elektroniska svar telefonbesvaras även vissa smittfarliga sjukdomar.

Patologi/cytologi

Proverna hanteras och svaras ut i den ordning de inkommer till laboratoriet.
EDI-svar kan endast ges då remissen är sänd med EDI. Alternativet är pappersremiss och då kan remissvaret endast ges i pappersformat. Möjlighet till snabbsvar finns. Detta markeras på remissen i avsedd ruta och då prioriteras analysen. Om telefonsvar anses nödvändigt måste det anges särskilt på remissen. Läkaren ringer då in svaret till beställaren.

Referensintervall/Beslutsgräns

De referensintervall som anges gäller vuxna där inget annat anges och är antingen baserade på egna studier eller tagna ur litteraturen. Referensintervallen är i de flesta fall angivna så att ca 95 procent av subjektivt friska personer faller inom intervallet. Vid egna referensvärdes-bestämningar tas blodprover efter ungefär 15 minuters vila i sittande ställning.  

Interferens och felkällor

Många analyser baserar sig på mätning av ljusintensitet vid en specifik våglängd. Detta innebär att analyser utförda på serum/plasma med avvikande färg (t.ex. hemolys) eller grumling (t.ex. hyperlipemi) kan ge felaktiga svar. Kraftig hemolys kan orsakas av felaktig provtagning/provhantering (temperatur, skakning). Förutom av biologiska skäl kan grumling åstadkommas genom infusion av lipidhaltiga näringslösningar. Interferens och felkällor beskrivs i förekommande fall för varje analys. Vid oklarhet kontakta lab.

Metod

Analyser kan utföras med olika tekniker och mätmetoder. Olika metoder kan ha olika känslighet och specificitet och påverkas på olika sätt med avseende på t. ex. interferens och felkällor.

 

 

Förkortning

 

Förklaring

 

Förkortning                      

 

Förklaring

B

Blod

Lv

Ledvätska    

d

dygn

min

minut

Dv

Dialysvätska

P

Plasma        

Ery

Erytrocyt(er) 

Pv

Pleuravätska

F

Faeces         

pH

surhetsgrad

f

fastande

S

Serum          

g

gram

s

sekund

h

timme

Sp eller Csv

Spinalvätska, likvor, cerebrospinalvätska          

k

kapillär(t)

U

unit (enhet) 

kat

katal (katalytisk aktivitet)

U

Urin

kval

kvalitativt (pos/neg)

v

venös(t)

L

liter

 

 

 

Matematiska tecken och enhetsfaktorer

 

103

k

kilo

 

10-3

m

milli

 

10-6

m

mikro

 

10-9

n

nano

 

10-12

p

piko

 

> 

 

större än

 

< 

 

mindre än

 

> 

 

lika med eller större än

 

< 

 

lika med eller mindre än