Blodkomponenter, utlämning

Säker identitet

Den som hämtar blodkomponent ska ha med sig och kontrollera uppgift om patientens identiet, samt veta vilken typ av komponent som ska hämtas. Patientens identitet ska bestå av personnummer/reservnummer och namn och kan utgöras av en utskrift alternativt vara nedskrivet för hand. OBS! Endast en identitet får förekomma på varje dokument.

Detta gäller även vid hämtning från "blodhiss" eller utlämningskyl på Blodcentralen.

För patientsäkerhet krävs identitetskontroll både vid hämtning och före transfusion.

Erytrocyter

För utlämning av Erytrocyter krävs att mottagaren är blodgrupperad och har en giltig förenlighetsprövning (BAS- eller MG-test).

I akuta situationer då blodgruppering och/eller BAS-/MG-test inte kan inväntas kan Akutblod beställas.

Trombocyter och Plasma

För utlämning av Trombocyter och Plasma måste mottagaren vara blodgrupperad. Prov för BAS-test eller MG-test behöver ej tas.

I akuta situationer då blodgruppering saknas beställs trombocyter eller plasma akut efter läkarens ordination.

Transfusionsdokument

Med varje utlämnad blodkomponent medföljer ett transfusionsdokument som kopplar samman blodkomponentens identitet (tappningsnummer + komponentkod) med patientens ID.

Reservationstid framgår av transfusionsdokumentet. OBS! Reservationstid är inte detsamma som blodkomponentens hållbarhetstid!

Om blodenhetens blodgrupp avviker, från patientens egen, framgår detta på transfusionsdokumentet:

 • Om ABO-grupp är förenlig men ej identisk finns texten: "Förenlig ABO-grupp"
 • Om RhD–grupp är förenlig men ej identisk finns texten: "Förenlig RhD-grupp"
 • Om RhD-positiva erytrocyter eller trombocyter reserveras (i undantagsfall) till en RhD negativ patient finns texten: "Avvikande RhD-grupp, godkännes tillfälligt"
 • Om trombocyter med ej förenlig ABO-grupp reserveras till patient finns texten: "Avvikande ABO-grupp, godkännes tillfälligt"
 • Eftersom plasma är erytrocytfri behöver hänsyn ej tas till RhD. Då anges: "Ingen hänsyn behöver tas till RhD-grupp"

Transport

Avdelningen ansvarar för transport av blodprodukter mellan blodcentralen och avdelningen.

Av hygienskäl ska rena plastpåsar användas, för transport av blodkomponent från blodcentralen till avdelning. Blodkomponenter får inte förvaras i plastpåsarna efter transport. Plastpåsarna ska ej återanvändas.

Vid transport/förvaring av erytrocytenheter längre än 30 minuter bör transportlåda, avsedd för blodkomponenter, tillsammans med kylklampar användas. Blodcentralen tillhandahåller med transportlåda och packning av blodkomponenter.

Förvaring före transfusion

Transfusion av erytrocyter/plasma bör påbörjas inom 30 minuter från det att de hämtats från blodcentralen eller tagits ur blodkyl.

Erytrocyter/plasma får ej förvaras i kylskåp på avdelningen, såvida det inte finns blodkyl med kontinuerlig temperaturövervakning. Kylen ska vara utrustad med synligt och hörbart temperaturlarm.

Trombocyter förvaras under vaggning på Blodcentralen och bör hämtas i direkt anslutning till transfusion. OBS! Trombocyter får aldrig utsättas för kyla!

Transfusion

Använd transfusionsaggregat enligt föreskrifter på avdelningen.
Transfusion kan ges utan förvärmning av blod. Koppla till blodvärmare när så har ordinerats. Följ instruktionerna för blodvärmaren. Kontrollera blodvärmaren med avseende på inställning och funktion så att överhettning inte riskeras.

Transfusionen ska vara avslutad inom 4 timmar efter det att transfusionsaggregatet kopplats till blodenheten.
Läkare eller sjuksköterska ansvarar för transfusionen.

Den som påbörjar en transfusion ska kontrollera att:

 • Patientuppgifterna på blodenhetens medföljande transfusionsdokument överensstämmer med patientens styrkta identitetsuppgifter.
 • Transfusionsdokumentets uppgifter om tappningsnummer överensstämmer med blodenhetens etikettuppgifter.
 • Blodenhetens uppgifter om blodkomponenten och dess särskilda egenskaper stämmer överens med ordinationen.
 • Blodenhetens blodgrupp är förenlig med blodmottagarens, se avsnitt Förenlighetsprincip.

När blodenhet med förenlig, men ej identisk, blodgrupp har lämnats ut är detta angivet på transfusionsdokumentet, se avsnitt Transfusionsdokument.

 • Förenlighetsprövningen för erytrocytenheten är godkänd.
 • Hållbarhetstiden för blodenheten inte har överskridits.
 • Hemolys, missfärgning, grumlighet, läckage eller koagel inte förekommer.
 • Reservationstiden för blodenheten inte har överskridits.

Förenlighetsprincip:

Bild erytrocytprincipen

        Erytrocyter                     Plasma

Erytrocyter ges enligt erytrocytprincipen, se bild ovan.

Eftersom plasma är erytrocytfri behöver hänsyn ej tas till RhD. Då anges: "Ingen hänsyn behöver tas till RhD-grupp"

Trombocytenheter kan ges både enligt erytrocyt- och plasmaprincipen men om trombocyter, med ej förenlig ABO-grupp (enligt erytrocytprincipen), reserveras till patient finns texten: "Avvikande ABO-grupp, godkännes tillfälligt"

Om RhD-positiva erytrocyter eller trombocyter reserveras (i undantagsfall) till en RhD negativ patient finns texten: "Avvikande RhD-grupp, godkännes tillfälligt"

När enheten har anslutits till patienten ska ansvarig:

 • Dokumentera/Rapportera
 • Fäst journaletiketten, från påsens nedre etikett, på avsedd plats på transfusionsdokumentet.
 • Anteckna datum, tidpunkt och signatur för transfusionsstart.
 • Anteckna datum, tidpunkt och signatur för transfusionsslut.
 • Arkivera transfusionsdokumentet i patientens journal (i pappersform alternativt scannad).
 • Återrapportera transfusionen till Blodcentralen, se avsnitt Transfusionsrapportering nedan.
 • Övervaka
 • Följ av läkare ordinerad transfusionshastighet. 
 • Observera patienten under transfusionen och den närmaste tiden efter.
 • Lämna ett par ml blod kvar i påsen efter avslutad transfusion.
 • Blodenheten bör sparas minst 2 timmar för utredning vid eventuell akut transfusionsreaktion.

Transfusionsrapportering

Rapportering av transfunderad blodenhet görs av användaren i Interinfo som nås via VAS.

Rapporteringen ska enligt SOSFS 2009:29 göras i nära anslutning till transfusionen, och senast inom 24 timmar. Alla påbörjade transfusioner ska rapporteras även om transfusionen av någon anledning ej kan fullföljas. Se dokument Spårbarhet - återrapportering

Användare som saknar tillgång till Interinfo (VAS) ska rapportera blodenhetens slutanvändning genom att sända en kopia på transfusionsdokumentet, med ifylld "transfusionsjournal", till Blodcentralen.

Ej använda blodenheter

Blodkomponenter som återlämnas till Blodcentralen får återföras till blodbanken och lämnas ut för transfusion igen om hållbarhetsdatum inte överskridits, påsportar är intakta samt om de har hanterats, förvarats och transporterats på ett sådant sätt att kvaliteten bibehållits.

Erytrocyt/plasmaenheter som inte ska användas återlämnas omgående till Blodcentralen, dock senast 1 timme efter att de hämtats. Dessa blodenheter kan då återgå till blodlagret.

Har blodenheterna förvarats längre tid i rumstemperatur, ange hur länge och återlämna dem till Blodcentralen för bedömning av kassation.

Trombocytenheter får aldrig förvaras i kyla eftersom trombocytfunktionen då upphör. Enheten ska snarast återlämnas till Blodcentralen om den inte behövs till patient den är avsedd för. Meddela blodcentralen hur enheten har förvarats.

OBS! På grund av krav om fullständig spårbarhet måste alla blodkomponenter som ej transfunderas återlämnas till blodcentralen. Även skadade eller på annat sätt förstörda blodenheter återlämnas till Blodcentralen för kassation.