Francisella tularensis odling och PCR

Analyserande laboratorium

Folkhälsomyndigheten
Provmottagningen
171 82 Solna

Provtagningsanvisning

Provtagningsinformation

Provtagning för att, med riktad frågeställning tularemi, påvisa F. tularensis från sår, lymfkörtlar m.fl. material bör i första hand utföras med PCR-analys. Detta då odling av bakterien innebär risk för laboratoriesmitta och därför endast utförs på s.k. nivå 3 -(BSL-3) laboratorium.

En indikation för att trots detta välja odling istället för PCR, kan vara att den  kliniska frågeställningen är bredare än enbart tularemi, d.v.s. bakteriella differentialdiagnoser (t.ex. streptokockinfektion) föreligger. Så länge misstanke om tularemi finns med, gäller odling på klass-3 laboratorium  även i  fall av differentialdiagnostiska överväganden.

Det är viktigt att tularemimisstanken  tydligt anges i remissen, även om allmän odling också önskas, detta för att minska risken för smitta hos laboratoriepersonal. Alla prov med angiven tularemimisstanke, kommer att skickas vidare till bakteriologiska laboratoriet NUS (eller annat laboratorium) för såväl specifik F.tularensisodling som allmän odling.

Sökord

tularemi, francisella, Francisella tularensis, harpest, lymfadenit, PCR