Schistosoma

Analyserande laboratorium

Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Schistosoma spp. (Antikroppsbestämning)

Provtagningsanvisning

Schistosoma spp. (feces) Mikroskopi

Provtagningsanvisning

Schistosoma spp. (urin) Mikroskopi

Provtagningsanvisning

Sökord

Schistosoma