Chlamydia (Chlamydophila) psittaci, antikroppar

Analyserande laboratorium

Akademiska laboratoriet
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA

Provtagningsanvisning

Sökord

Chlamydia klamydia Chlamydia.psittaci chlamydophila