Benzodiazepin, S-

Analyserande laboratorium

Klinisk farmakologi
Karolinska Universitetslaboratoriet
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Benzodiazepin, Daizepam, Flunitrazepam, Klonazepam, Lorazepam, missbruk, Nitrazepam, Bensodiazepiner, Oxazepam, Nordiazepam, Triazolam, OH-midazolam, Temazepam, Fluscand