Benzodiazepin, S-

Analyserande laboratorium

Klinisk farmakologi
Karolinska Universitetslaboratoriet
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Benzodiazepin Daizepam Flunitrazepam Klonazepam Lorazepam missbruk Nitrazepam Bensodiazepiner Oxazepam Nordiazepam Triazolam OH-midazolam Temazepam Fluscand