MG-test, förenlighetsprövning

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Se Remissbank

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 2 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA, välfyllda (art. nr. 36281)
Kapillärprov: 2 rör, välfyllda minst 500 µL/ lila EDTA (art. nr. 21850)
 

Barn <4 månader, kontakta blodcentralen för information.

OBS! Kontakta alltid blodcentralen i god tid före planerad operation för att blodcentralen ska kunna förbereda så att passande blod finns till patienten!

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29.
Provrör ska märkas före provtagning med patient-ID, önskad analys samt provtagningstid.
Kontrollera att uppgifter på rör och remiss är korrekta och överensstämmande samt att provtagning sker på rätt patient. Intyga med namnteckning på remissen att provtagning ägt rum enligt föreskrivna föreskrifter.
 
Ange på remissen de antal enheter som önskas och när de ska transfunderas alternativt operationsdatum. 

Analys utförs ej på prov som saknar identitetsuppgifter på rör eller remiss alternativt saknar underskriven identitetskontroll på remiss!

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 7/6ml
   Art.nr: 36281

  • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
   Art.nr: 21850

Provhantering

Prov förvaras i kyl före analys. Provet är hållbart 3 dygn, inklusive provtagningsdagen. Bör vara Blodcentralen tillhanda inom 24 timmar. Prov bör inlämnas före kl. 15.00 närmaste vardag före planerad transfusion eller operation.

Svarsrutiner

Normalt lämnas svar inom 2 timmar efter att prov har ankommit till labb. Svar finns att läsa i InterInfo (VAS).

OBS! Analysen kan ta lång tid om patienten har starka köldantikroppar, är starkt DAT (Direkt Antiglobulin Test) positiv, behandlas med läkemedlet Daratumumab, har sällsynta eller många olika erytrocytantikroppar.

Sunderbyn: Alla dagar dygnet runt.

Gällivare: Utförs alla dagar mellan 07:00-22:00. Övrig tid på begäran.

Kiruna: Utförs mellan kl 07:00 – 17:00 , Mellan kl 17-17 på begäran. Övrig tid, vid behov skickas prov till Gällivare eller Sunderbyn.

Piteå: Utförs mellan kl. 07:00 – 20:45, övrig tid, vid behov skickas prov till Sunderbyn.

Kalix: Utförs mellan kl: 07:00 – 17:00 alla dagar när transfusion planeras att genomföras vid Kalix sjukhus eller närliggande hälsocentraler och vårdhem.Vid operationer skickas prov och remiss till aktuellt sjukhus.

Indikation

Inför operation och/eller transfusion av erytrocyter till patienter, där BAS-test ej accepteras på grund av att t.ex. irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats, köldantikroppar mm.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

 • Felaktigt angiven identitet
 • Patientens sjukdom och medicinering
 • Tidigare transfusioner
 • Eventuell transplantation
 • Given RhD-profylax
 • Provets ålder.
 • Hemolys av blodkroppar i provet
 • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat
 • Utspädningseffekt vid provtagning ur infusionsinfart

Metod

Erytrocyter väljs efter patientens antikroppsbild och patientens plasma testas mot varje enskild erytrocytenhet före transfusion.

Ackrediterad

Ja

Sökord

MG-test, korstest, förenlighetsprövning