Patient från Norden

Här finns information om vad som gäller vid vård av personer som är bosatta och försäkrade i Finland, Danmark, Norge och Island (inklusive Grönland, Färöarna och Åland) som omfattas av samma regler och kan inneha samma intyg, som personer bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz. 

Dokument

  • ID-handling, EU-kort, intyg från Försäkringskassan
  • Försäkringskassan accepterar pass, nordiska körkort och id-handlingar samt nationella ID-kort som är giltiga identitetshandlingar för resor inom Schengen-området.

OBS! Försäkringskassan accepterar inte bankkort med foto och fullständigt personnummer som ID-handling. Inte heller det finska sjukvårds-kortet Kela.

Barn

Om barn saknar ID-handling/EU-kort krävs medföljandes ID-handling samt barnets fullständiga personnummer i hemlandet.

Hjälpblankett

Ja, den måste vara fullständigt och läsbart ifylld med namn, reservnummer/personnummer och adress i hemlandet.  

Öppenvård

Samma som folkbokförda vid uppvisande av dokument enligt ovan 

Slutenvård

Samma som folkbokförda vid uppvisande av dokument enligt ovan 

Ofullständig information 

Om rätt underlag inlämnas till Ekonomistöd faktureras Försäkringskassan. Om inte blir patienten betalningsskyldig för hela vårdkostnaden enligt regionala prislistan/DRG.