Hitta på sidan

Bakteriell prostatit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Vårdnivå

Primärvården hanterar

 • Primär bedömning och utredning

Specialistvården hanterar

 • Utredning och behandling vid oklar diagnos

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation till urolog

 • Oklar diagnos 
 • Misstanke om kronisk bakteriell prostatit 
 • Täta recidiv

Remisser skrivs i första hand till närmast belägna mottagning

Remisskoder

 • Urologmottagningen Sunderbyn: lburomb 
 • Urologmottagningen Piteå: peurom 
 • Urologmottagningen Gällivare: geurom

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation omfattar bakteriell prostatit, akut och kronisk. För kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man, se separat rekommendation.

Om hälsotillståndet

Prostatit kan indelas efter symtomduration samt förekomst eller avsaknad av bakterier:

 • akut bakteriell prostatit
 • kronisk bakteriell prostatit
 • kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man (tidigare benämnd abakteriell kronisk prostatit).

Definition

Akut bakteriell prostatit

Akut bakteriell prostatit är en bakteriell infektion i prostata som ofta uppkommer som komplikation till prostatapunktion eller katetersättning. Tillståndet kan bli akut och ge sepsis.

Kronisk bakteriell prostatit

Kronisk bakteriell prostatit innebär en bakteriell infektion i prostata med minst tre månaders varaktiga eller återkommande urogenitala symtom.

Förekomst

Färre än 10 % av patienter med smärtor i bäckenbotten har en påvisad bakteriell infektion.

Orsaker

Bakteriell prostatit orsakas av bakterier från uretra eller urinblåsa som når prostata genom urinreflux ut i prostatagångarna.

Ofta är det samma agens som vid urinvägsinfektion. Vanligast är gramnegativa tarmbakterier, särskilt Escherichia coli. Vid kronisk prostatit förekommer även klamydia, gonokocker, ureaplasma och stafylokocker.

Utredning

Symtom

Symtom vid akut bakteriell prostatit:

 • miktion – dysuri, täta trängningar, flytningar, tömningsbesvär, ibland urinretention
 • smärta – svår smärta i perineum, defekationssmärta, ibland smärtstrålning mot mage eller rygg
 • debut – ofta snabbt insjuknande med feber, frossa och allmänpåverkan.

Symtom vid kronisk bakteriell prostatit:

 • miktion – dysuri, täta trängningar
 • smärta – diffus smärta i perineum, skrotum, penis, rygg samt insidan av låren
 • förlopp – återkommande perioder med symtom liknande akut bakteriell prostatit.

Anamnes

 • Smärta – debut, lokalisation, förlopp samt eventuell påverkan på livskvalitet.
 • Miktion – aktuella symtom, lagringsbesvär, tömningsbesvär och urinläckage.
 • Utlösande faktorer – nyligen genomförd prostatabiopsi eller kateterisering.
 • Tidigare besvär – samt andra sjukdomar.
 • Läkemedel.
 • Psykiska eller sexuella besvär.

Status

 • Allmäntillstånd – temperatur vid behov.
 • Per rektumpalpation – palpation av prostata och bäckenbotten (rektalt).
 • Bäckenbotten och yttre genitalia – ömhet över symfys eller perineum.

Handläggning vid utredning

Värdera symtom, anamnes och undersökningsfynd. Ömhet, svullnad och eventuellt mjukare konsistens av prostata talar för bakteriell prostatit.

Akut bakteriell prostatit

Akutprover med CRP, urinsticka och urinodling bör övervägas. Misstänkt akut bakteriell prostatit bör bedömas akut inom specialiserad vård. Patient med misstänkt sepsis bör handläggas enligt separat rekommendation.

Kronisk bakteriell prostatit

Misstänkt kronisk bakteriell prostatit bör utredas med urinsticka och urinodling. Prover för sexuellt överförbara sjukdomar bör övervägas.

Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man är vanligare, ger liknande symtom och bör beaktas om inget agens kan påvisas.

Tätt recidiverande urinvägsinfektioner med genomgående samma bakteriella agens i urinodlingar talar för kronisk bakteriell prostatit. Diagnosen är svårställd och svårbehandlad och handläggs inom eller i samråd med specialiserad vård.

Differentialdiagnoser

 • Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man.
 • Sexuellt överförd sjukdom.
 • Afebril eller febril urinvägsinfektion.
 • Epididymit (palpabel svullnad och ömhet i epididymis).
 • Prostataabscess (svullen prostata och uttalad smärta vid palpation).

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling ges inom specialiserad vård.

Uppföljning

Handläggning vid uppföljning

Akut bakteriell prostatit bör följas upp med kontroll av urinodling efter avslutad behandling. Om infektion uppkommit efter prostatabiopsi sköts all uppföljning av specialiserad vård.