KOL-exacerbation

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remiss till akuten är aktuellt vid:

 • KOL-exacerbation med desaturation trots initierad akutbehandling 
 • Patienter där inhalationer, per oralt antibiotika och kortison ej räcker 
 • Fortsatt syrgaskrävande patienter (syresaturation <88-90%)

Remisskoder:

 • Piteå/Älvdal: peakut 
 • Luleå/Boden: lbmedakut
 • Gällivare: geakutmott 
 • Kiruna: kaakutmott
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation gäller akut handläggning vid KOL-exacerbation.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Akut KOL-exacerbation orsakas i 2/3 av fallen av en infektion. Virus och bakterier är ungefär lika vanliga och dubbelinfektion förekommer ofta.

 • Virus – särskilt rhinovirus
 • Bakterier – särskilt Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis och Pseudomonas aeruginosa

Utredning

Symtom

 • Trötthet
 • Andnöd, hosta
 • Mukopurulenta/purulenta upphostningar
 • Ökad mängd slem

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Pågående infektion
 • Andra sjukdomar – särskilt hjärtsjukdom
 • Läkemedel – inklusive följsamhet
 • Allergi
 • Rökning

Status

 • Allmäntillstånd – allmänpåverkan, andnöd
 • Lungor – andningsfrekvens, ronki, förlängt expirium
 • Hjärta – frekvens
 • Blodtryck
 • Syresaturation

Fynd talande för svår-livshotande exacerbation

 • Påverkat allmäntillstånd med cyanos, ödem eller konfusion
 • Kraftig andnöd i vila
 • Andningsfrekvens > 25/minut
 • Hjärtfrekvens > 110/minut
 • Syresaturation < 90 %

Fynd talande för lindrig-medelsvår exacerbation

 • Obetydlig till lindrig allmänpåverkan
 • Obetydligt till besvärande andnöd vid aktivitet
 • Andningsfrekvens < 25/minut
 • Hjärtfrekvens < 110/minut
 • Syresaturation ≥ 90 %

Handläggning vid utredning

Vanligaste orsaken till försämring av KOL är akut exacerbation. Handläggningen styrs av svårighetsgrad utifrån fynd i status.

Symtom talande för bakomliggande bakteriell infektion är:

 • ökad andnöd
 • ökad mängd och purulens av sputum.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Temp
 • Överväg CRP vid misstanke om pneumoni (normalt utesluter inte bakteriell infektion)
 • Överväg sputumodling vid upprepade infektioner eller terapisvikt

Differentialdiagnoser

Andra orsaker till försämring av KOL:

 • långvarig hypoxi
 • pneumothorax
 • lungemboli
 • hjärtsvikt
 • pneumoni
 • bristande följsamhet eller suboptimal medicinering.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Vid svår-livshotande exacerbation – larma ambulans och ge akutbehandling
 • Vid lindrig-medelsvår exacerbation – ge akutbehandling och ordinera fortsatt behandling i hemmet
 • Vid misstänkt bakomliggande bakteriell infektion – ordinera antibiotika

Behandlingsval

Akutbehandling

Ge behandling och följ vitalparametrar – andningsfrekvens, syresaturation och puls.

Syrgas

Vid syresaturation < 90 %, ge syrgas 1-2 liter/minut på näsgrimma. Mål är syresaturation 88-90 % (max 92 %), viktigt att beakta risken för koldioxidretention.

Bronkvidgare

Ge beta-2-stimulerare och/eller antikolinergika via spacer eller nebulisator. Upprepa vid behov.

Steroider

Ge steroid peroralt vid medelsvår eller svår exacerbation, eller som injektion om det bedöms nödvändigt.

Fortsatt behandling i hemmet

Rekommendera fortsatt behandling i hemmet vid behov, med:

 • bronkvidgare – rekommendera upp till 8 gånger dagligen
 • peroral steroid – överväg tablett prednisolon 5 mg, 6-8 x 1 i 5 dagar eller motsvarande
 • antibiotika – ordinera amoxicillin eller doxycyklin (variera mellan infektionerna) vid misstänkt bakomliggande bakteriell infektion
 • fysioterapi – rekommendera konditions- och styrketräning, behandling med PEP (positive expiratory pressure).

Uppföljning

Uppföljning efter KOL-exacerbation rekommenderas inom 6 veckor, med:

 • symtomvärdering
 • optimering av underhållsbehandling med behandlingsplan för egenvård
 • utvärdering av läkemedelsbiverkan, inhalationsteknik och behandlingsföljsamhet
 • vid behov remiss till fysioterapi
 • vid behov hjälp till rökstopp och remiss till dietist.