KOL-exacerbation

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

J441
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL] med akut exacerbation

ICD-10-SE

J44.1
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Norrbotten

Remiss till akuten är aktuellt vid:

Norrbotten
 • KOL-exacerbation med desaturation trots initierad akutbehandling 
 • Patienter där inhalationer, per oralt antibiotika och kortison ej räcker 
 • Fortsatt syrgaskrävande patienter (syresaturation <88-90%)>
Norrbotten

Remisskoder:

Norrbotten
 • Piteå/Älvdal: peakut 
 • Luleå/Boden: lbmedakut
 • Gällivare: geakutmott 
 • Kiruna: kaakutmott

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation gäller akut handläggning vid KOL-exacerbation.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Akut KOL-exacerbation orsakas i 2/3 av fallen av en infektion. Virus och bakterier är ungefär lika vanliga och dubbelinfektion förekommer ofta.

 • Virus – särskilt rhinovirus
 • Bakterier – särskilt Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis och Pseudomonas aeruginosa

Utredning

Symtom

 • Trötthet
 • Andnöd, hosta
 • Mukopurulenta/purulenta upphostningar
 • Ökad mängd slem

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Pågående infektion
 • Andra sjukdomar – särskilt hjärtsjukdom
 • Läkemedel – inklusive följsamhet
 • Allergi
 • Rökning

Status

 • Allmäntillstånd – allmänpåverkan, andnöd
 • Lungor – andningsfrekvens, ronki, förlängt expirium
 • Hjärta – frekvens
 • Blodtryck
 • Syresaturation

Fynd talande för svår-livshotande exacerbation

 • Påverkat allmäntillstånd med cyanos, ödem eller konfusion
 • Kraftig andnöd i vila
 • Andningsfrekvens > 25/minut
 • Hjärtfrekvens > 110/minut
 • Syresaturation < 90 %

Fynd talande för lindrig-medelsvår exacerbation

 • Obetydlig till lindrig allmänpåverkan
 • Obetydligt till besvärande andnöd vid aktivitet
 • Andningsfrekvens < 25/minut
 • Hjärtfrekvens < 110/minut
 • Syresaturation ≥ 90 %

Handläggning vid utredning

Vanligaste orsaken till försämring av KOL är akut exacerbation. Handläggningen styrs av svårighetsgrad utifrån fynd i status.

Symtom talande för bakomliggande bakteriell infektion är:

 • ökad andnöd
 • ökad mängd och purulens av sputum.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Temp
 • Överväg CRP vid misstanke om pneumoni (normalt utesluter inte bakteriell infektion)
 • Överväg sputumodling vid upprepade infektioner eller terapisvikt

Differentialdiagnoser

Andra orsaker till försämring av KOL:

 • långvarig hypoxi
 • pneumothorax
 • lungemboli
 • hjärtsvikt
 • pneumoni
 • bristande följsamhet eller suboptimal medicinering.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Vid svår-livshotande exacerbation – larma ambulans och ge akutbehandling
 • Vid lindrig-medelsvår exacerbation – ge akutbehandling och ordinera fortsatt behandling i hemmet
 • Vid misstänkt bakomliggande bakteriell infektion – ordinera antibiotika

Behandlingsval

Akutbehandling

Ge behandling och följ vitalparametrar – andningsfrekvens, syresaturation och puls.

Syrgas

Vid syresaturation < 90 %, ge syrgas 1-2 liter/minut på näsgrimma. Mål är syresaturation 88-90 % (max 92 %), viktigt att beakta risken för koldioxidretention.

Bronkvidgare

Ge beta-2-stimulerare och/eller antikolinergika via spacer eller nebulisator. Upprepa vid behov.

Steroider

Ge steroid peroralt vid medelsvår eller svår exacerbation, eller som injektion om det bedöms nödvändigt.

Fortsatt behandling i hemmet

Rekommendera fortsatt behandling i hemmet vid behov, med:

 • bronkvidgare – rekommendera upp till 8 gånger dagligen
 • peroral steroid – överväg tablett prednisolon 5 mg, 6-8 x 1 i 5 dagar eller motsvarande
 • antibiotika – ordinera amoxicillin eller doxycyklin (variera mellan infektionerna) vid misstänkt bakomliggande bakteriell infektion
 • fysioterapi – rekommendera konditions- och styrketräning, behandling med PEP (positive expiratory pressure).

Uppföljning

Uppföljning efter KOL-exacerbation rekommenderas inom 6 veckor, med:

 • symtomvärdering
 • optimering av underhållsbehandling med behandlingsplan för egenvård
 • utvärdering av läkemedelsbiverkan, inhalationsteknik och behandlingsföljsamhet
 • vid behov remiss till fysioterapi
 • vid behov hjälp till rökstopp och remiss till dietist.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2020-10-26
Godkänt av:
Nationella programområden lung- och allergisjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt:
2022-04-11
Godkänt av:
Region Norrbotten