Mycoplasma genitalium

Bakgrund

Mycoplasma genitalium (M. genitalium) är en av de minsta bakterierna som sekvenserats. Det är inte känt hur lång inkubationstiden är. Bakterien saknar cellvägg och kan därför inte behandlas med β-laktamantibiotika.

M. genitalium överförs genom sexuell kontakt och kan orsaka uretrit- och cervicitsymtom. Uppåtstigande infektioner med endometrit, salpingit och epididymit förekommer, men risken för komplicerade infektioner är lägre än vid klamydiainfektion. I det rådande kunskapsläget är det oklart hur hög risken är att infektion med M. genitalium kan leda till infertilitet.

Infektion med M. genitalium kan ge liknande symtom som vid klamydia och kan också vara helt symtomfri.

Kvinnor

 • Vaginala flytningar
 • Cervicittecken (mukopurulent flytning)
 • Dysuri
 • Genital klåda
 • Lågt sittande buksmärtor
 • Mellanblödningar
 • Tecken på salpingit

Män

 • Flytning från uretra
 • Dysuri
 • Uretraklåda
 • Balanit
 • Tecken på epididymit

Utredning

Kan diagnosticeras med PCR. Provtagning 10-14 dagar efter misstänkt smittotillfälle.

 • Män: urinprov, första portionen urin
 • Kvinnor: urinprov, första portionen urin kombinerat med sekretprov från vagina eller cervix

Sekretprover kan också tas från rektalslemhinna och från öga.

Infektionen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och behandling är inte kostnadsfri.

Behandling

Avvakta svar på om makrolidresistens föreligger innan behandling ges och upprepa inte behandling med azitromycin vid kvarvarande infektion efter primär behandling!

Rekommenderad behandling:

 • Azitromycin tablett (generiska alternativ) 500 mg x1 dag 1, 250 mg x1 dag 2-5
  Undvik att behandla med engångsdos azitromycin på grund av risk för resistensutveckling.
 • Vid makrolidresistens moxifloxacin tablett 400 mg x1 i 7 dagar

Azitromycin och moxifloxacin behandlar även eventuell samtidig klamydiainfektion.
Tetracykliner är inte effektiva mot M. genitalium.

Aktuell(a) partner bör provtas och erbjudas behandling vid positivt provtagningsresultat.

Azitromycin kan ge förlängt QT-intervall med risk för hjärtarytmier. Preparatet skall användas med försiktighet om patienten behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervall exempelvis en del antidepressiva och antipsykotika.

Patienter med behandlingssvikt bör remitteras till mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar/venereologisk mottagning.

Uppföljning

Fortsatta symtom efter behandling med azitromycin kan ibland bero på reinfektion eller resistens.