Salpingit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Incidensen för salpingit är 1–2 per 1 000 kvinnor (i alla åldrar) och år.

Orsaker

En uppåtgående infektion från vagina är en vanlig orsak till salpingit. Hos den yngre kvinnan är klamydia vanligaste agens och påvisas hos minst 30 %. Även gonokocker och mykoplasma genitalium förekommer.

Hos äldre kvinnor är anaeroba blandinfektioner vanligast.

Riskfaktorer

 • Spiralinsättning
 • Puerperiet (6–8 veckor efter en förlossning)
 • Oskyddat sex med flera partners
 • Tidigare salpingit

Utredning

Symtom

Symtomen vid salpingit kan variera från ringa till allvarliga med allmänpåverkan och feber.

Vanliga symtom är:

 • lågt sittande buksmärta 
 • avvikande flytning.

Andra symtom som kan tala för salpingit är:

 • mellanblödningar och/eller blödning vid samlag
 • djupa smärtor vid samlag
 • feber (20 %) 
 • dysuri (vid samtidig uretrit).

Anamnes

 • Aktuella symtom och riskfaktorer 
 • Gynekologisk anamnes inklusive sexualanamnes 
 • Blödningsanamnes

Status

 • Allmäntillstånd – temperatur
 • Hjärta – puls
 • Blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens, saturation
 • Buk – resistens, palpationssmärta, tarmljud
 • Genitalia – bedöm flytning, ruckömhet, ömhet över äggstockar och äggledare

Vid salpingit finns ömhet över äggstockar och äggledare (oftast båda sidor) och uterus kan vara rucköm. Om samtidig cervicit föreligger kan cervix vara lättblödande.

Ökad flytning som kan vara missfärgad, blodtillblandad samt illaluktande är vanligt vid salpingit. Mukopurolent flytning förekommer särskilt vid gonorré.

Handläggning vid utredning

Grad av symtom och status avgör fortsatt handläggning. Vid svårare symtom eller allmänpåverkan rekommenderas bedömning inom specialiserad vård. Vid lindriga symtom kan provtagning ske inom primärvården.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg följande provtagning:

 • allmän odling från cervix och vagina
 • klamydia och gonorré
 • övriga sexuellt överförbara sjukdomar vid behov
 • CRP
 • U-hCG för att utesluta extrauterin graviditet.

Differentialdiagnoser

 • Extrauterin graviditet
 • Appendicit
 • Sigmoidit, divertikulit
 • Ruptur eller torsion av ovariecysta
 • Endometrit
 • Endometrios

Behandling

Handläggning vid behandling

Vid lindriga symtom, invänta provsvar och behandla i enlighet med dessa.

Vid konstaterad sexuellt överförbar sjukdom kan förhållningsregler, smittskyddsanmälan, kontaktspårning och partnerbehandling vara aktuellt.

Förebyggande åtgärder

Kondomanvändning eller annat barriärskydd minskar risken för salpingit genom att minska risken för sexuellt överförbara sjukdomar.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Vid misstanke om salpingit bör antibiotika ges frikostigt, mot bakgrund av komplikationsrisken. Vid okänt agens är metronidazol i kombination med doxycyklin förstahandsmedel.

Ta ställning till partnerbehandling.

Kirurgisk behandling

I sällsynta fall krävs laparoskopi för diagnostik och behandling, med till exempel dränage av eventuell abscess.

Komplikationer

Hos cirka 25 % uppstår en skada på äggledarna till följd av infektionen. Detta medför ökad risk för nya infektioner, kroniska bäckensmärtor, smärta vid samlag samt för utomkvedshavandeskap.

10–15 % blir infertila efter en episod med salpingit. Risken för infertilitet ökar vid sent insatt behandling och med antalet salpingiter.

En abscess i tuba och/eller ovarie kan bildas. Tillståndet kan obehandlat leda till allvarlig infektion. Anaeroba infektioner är vanligast vid utveckling av tuboovariella abscesser (pyosalpinx).

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Äggledarinflammation, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2020-03-16
Godkänt av:
Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning