Urinvägsinfektion under graviditet

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer

Om hälsotillståndet

Definition

Urinvägsinfektion definieras enligt följande:

 • UVI omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig närvaro av bakterie.
 • Afebril UVI (cystit) ger lokala symtom från urinvägar (urinblåsa, urinrör) men inte feber eller allmänpåverkan.
 • Febril UVI (pyelonefrit) ger allmänpåverkan och feber.
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) mätt i kolonibildande enheter innebär förekomst av ≥ 10⁵ (CFU)/mL (≥ 10⁸ CFU/L) i urin av samma bakteriestam i två oberoende mittstråleprov för kvinnor.
 • Recidiverande afebril UVI (recidiverande cystit) innebär två eller fler episoder på sex månader alternativt tre eller fler under ett år.
 • All kateterassocierad UVI definieras som vårdrelaterad infektion.

Förekomst

Prevalensen för asymtomatisk bakteriuri (ABU) är 1–2 %. Incidensen för afebril urinvägsinfektion (UVI/cystit) är 1–4 % hos kvinnor och är oförändrad under graviditet.

Orsaker

Urinvägarna vidgas under graviditet med förlångsammad urinpassage och hydronefros, livmoderns mekaniska tryck på urinledarna medför nedsatt utflödeshastighet vilket anses gynna uppkomst av febril UVI.

UVI under graviditet orsakas av samma bakterier som brukar ge UVI. Streptokocker grupp B (GBS) i urinodling indikerar massiv vaginal kolonisering vilket medför en risk för det nyfödda barnet att drabbas av GBS-sepsis efter vaginal förlossning.

Utredning

Symtom

Symtomen vid afebril och febril UVI är desamma under graviditet som vid icke graviditet, men symtom kan ibland vara svårtolkade eftersom exempelvis täta trängningar och låga buksmärtor är vanligt förekommande vid graviditet. Sammandragningar är ett vanligt förekommande symtom vid UVI under graviditet.

Status

Ta status enligt följande:

 • allmänpåverkan som feber och vitalparametrar
 • överväg bukstatus – palpationssmärta, resistens, dunkömhet över njurloger.

Handläggning vid utredning

Handlägg enligt följande:

 • Misstänkt afebril UVI under graviditet – ta urinodling och behandla.
 • Misstänkt febril UVI under graviditet – ta omgående kontakt med specialiserad vård för omhändertagande och behandling.
 • Obehandlad ABU under graviditet ökar kraftigt risken för febril UVI och bör därför handläggas som afebril UVI (utom vid GBS).
 • Vid fynd av GBS under graviditet hos symtomfri kvinna ska profylax ges vid förlossning.
 • Vid makroskopisk hematuri – överväg utredning enligt standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer.

Provtagningar

Laboratorieprover

Ta alltid urinodling vid UVI under graviditet och överväg provtagning för sexuellt överförbar infektion (STI).

Screening med urinodling görs i första trimestern vid

 • tidigare genomgången febril UVI
 • afebril UVI under det senaste året – vid flera episoder, ta även en odling i andra trimestern
 • njursjukdom eller urinvägsmissbildning
 • diabetes mellitus (inklusive graviditetsdiabetes)
 • genomgången könsstympning.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser är

 • ospecifikt tryck på blåsan från den växande livmodern
 • livmodersammandragningar
 • flanksmärta på grund av fysiologiskt vidgat njurbäcken
 • vulvovaginit
 • STI.

Behandling

Handläggning vid behandling

Handlägg enligt följande:

 • UVI och ABU under graviditet bör alltid behandlas. 
 • ABU orsakad av GBS (grupp B streptokocker) behöver inte behandlas under graviditet eftersom risken för pyelonefrit är mycket liten. 
 • Ta alltid en urinodling innan antibiotikabehandlingen påbörjas.
 • Beakta eventuell fosterpåverkan vid val av antibiotika.
 • Urinodling rekommenderas 1–2 veckor efter avslutad behandling.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Antibiotikaval under graviditet:

 • Penicilliner och cefalosporiner (betalaktamer) kan ges under hela graviditeten.
 • Trimetoprim ska undvikas under första trimestern men kan ges under resten av graviditeten.
 • Trimetoprim-sulfametoxazol kan ges under andra trimestern men ska undvikas under första och tredje trimestern.
 • Nitrofurantoin kan ges under graviditeten, men bör undvikas i anslutning till partus, och ska inte användas vid känd G6PD-brist (brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas), då risken för hemolytisk anemi är ökad.
Asymtomatisk bakteriuri

Behandla ABU hos gravida som afebril UVI.

Fynd av GBS (grupp B streptococker) i urinen föranleder inte behandling hos symtomfri kvinna under graviditet eftersom risken för febril UVI är mycket liten. Däremot ska bensylpenicillin (eller annat antibiotikum vid pc-allergi) ges vid förlossningen. Upptäcks kolonisering med GBS på vårdcentral meddelas BMM/MVC.

Afebril UVI

Förstahandsval är

 • nitrofurantoin – tablett 50 mg, 1 x 3 i 5 dagar
 • pivmecillinam – tablett 200 mg, 1 x 3 i 5 dagar.

Andrahandsval är cefadroxil – tablett 500 mg, 1 x 2 eller 1 g, 1 x 1 i 5 dagar.

Under andra och tredje trimestern, efter resistensbestämning, kan trimetoprim övervägas – tablett 160 mg, 1 x 2 i 3 dagar.

Febril UVI

Febril UVI handläggs av specialiserad vård.

Vid lång resväg till specialiserad vård kan det vara aktuellt med odling och första dos intravenös cefalosporin innan transport.

Profylaktisk läkemedelsbehandling

Profylax rekommenderas

 • efter behandling av febril UVI under graviditet
 • efter recidiverande afebril UVI under graviditet
 • vid recidiverande ABU hos kvinna med indikation för screening i första trimestern.

Som profylax ges något av följande:

 • nitrofurantoin – tablett 50 mg, 1 till natten, återstående tid av graviditeten
 • cefadroxil – tablett 500 mg, 1 till natten, återstående tid av graviditeten.

Uppföljning

Ta urinodling 1–2 veckor efter avslutad behandling vid febril och afebril UVI samt ABU.

Komplikationer

Obehandlad ABU ökar risken för febril UVI under graviditet vilket i sin tur kan ge ökad risk för prematur förlossning. Febril UVI kan utvecklas till urosepsis.

Försäkringsmedicin och intyg

Kvalitetsuppföljning

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Urinvägsinfektion hos kvinnor, 1177

Relaterad information