Hitta på sidan

Bettskador

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Rekommendationen ger vägledning i hur infektionsrisk i samband med bettskador bör handläggas.

Om hälsotillståndet

Bettskador innebär, förutom själva sårskadan, en infektionsrisk som bör beaktas. Infektionen orsakas av bakterier i munhålefloran hos den som tillfogat bettet eller bakterier på huden hos den bitne.

Förekomst

Hundbett utgör majoriteten av akutbesök för bettskador och cirka 25 procent infekteras. Bett av katt medför uppemot 50 procent infektionsrisk och människobett 25 procent.

Orsaker

Vilken infektion ett bett ger upphov till varierar med munfloran hos den som bitit. Infektionerna är ofta polymikrobiella. Vid katt- och hundbett är Pasteurella multocida den vanligaste och mest virulenta bakterien.

Kattbett

 • Pasteurella multocida är den viktigaste bakterien.
 • Capnocytophaga canimorsus förekommer.
 • Bartonella henselae kan orsaka Cat Scratch Disease, särskilt vid immunsuppression.
 • Stafylococcus aureus är mycket ovanligt vid kattbett.

Hundbett

 • Pasteurella-arter är vanligast vid allvarlig infektion.
 • Andra agens som förekommer är olika sorters streptokocker, stafylokocker, Neisseria, Eikenella samt Capnocytophaga canimorsis.

Människobett

 • Infektion orsakas främst av streptokocker eller bakterier i HACEK-gruppen (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae).
 • Stafylokocker är också vanligt.
 • Även blodsmitta kan överföras vid bett.

Riskfaktorer

Infektionsrisken efter bett är högst vid:

 • djupt penetrerande punktionssår
 • bett med omfattande vävnadsskador
 • lokalisation på händer, fötter och genitalia
 • lednära eller protesnära bett.

Utredning

Symtom

Infektionstecken ses redan inom 4 timmar vid pasteurellainfektioner efter katt- och hundbett. Vid infektioner med andra bakterier blir tecken synliga tidigast efter 8 timmar.

Symtom vid infektion efter bett:

 • rodnad
 • svullnad
 • smärta
 • värmeökning
 • purulent sekretion
 • feber.

Vid Cat Scratch Disease ses en papel vid bettet/rivsåret samt feber och regional lymfkörtelsvullnad. Infektionen är oftast självläkande.

Anamnes

 • Vilket djur tillfogade bettet
 • Tidpunkt för skadan
 • Relevanta sjukdomar och läkemedel

Status

 • Bedöm allmäntillstånd.
 • Bedöm bettets djup och närhet till leder.
 • Kontrollera distalstatus vid extremitetsskada.

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen ställs kliniskt.
 • Det är viktigt att odla från infekterat sår eller abscess inför eventuell antibiotikabehandling och då komplikationer kan utvecklas.
 • Risken för rabies bör beaktas efter djurbett utomlands.

Patient med ledskada, omfattande skada, allmänpåverkan eller tecken på komplikation bör bedömas akut inom specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Sårodling, aerob och anaerob, rekommenderas vid infektionstecken. Ange att det är ett bett, djurart och bettets lokalisation på odlingsremissen.
 • Vid människobett, överväg provtagning för blodsmitta.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Rengör och lägg om såret.
 • Överväg att konsultera specialiserad vård vid skada som kräver slutning.
 • Överväg antibiotika som profylax eller behandling.
 • Överväg vaccin mot stelkramp vid sår kontaminerat med jord.

Rengöring av sår

 • Spola såret noggrant och rikligt med koksalt (med spruta).
 • Dränera eventuell abscess.
 • Revidera genom att skära bort all död vävnad. 
 • Tejpa eller suturera endast reviderade sår och aldrig punktionssår. 

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Antibiotikaprofylax

Förebyggande antibiotikabehandling rekommenderas vid katt- och hundbett i ansikte eller lednära, vid människobett eller vid immunsuppression. Profylax rekommenderas inom 24 timmar med samma preparatval som vid manifest infektion och ges i tre dygn.

Antibiotika vuxna och barn

Typ av bett Antibiotikum Dos vuxna Dos barn Behandlingstid (dygn)
Katt PcV* 1g x 3 25mg/kg x 3 10
Hund** amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 20 mg + 5 mg/kg x 3 10
Människa amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 20 mg + 5 mg/kg x 3 10
Alla bett vid pc-allergi typ 1  trimetoprim-sulfametoxazol 800 mg + 160 mg x 2 15 mg + 3 mg/kg x 2 10
doxycyklin 200 mg dag 1, sedan 100 mg x 1 9
* Vid sent debuterande infektion (>2 dygn), lednära infektion, bett i ansikte eller immunsuppression kan amoxicillin-klavulansyra övervägas. ** Bett från mindre sällskapsdjur som kanin och hamster behandlas som hundbett.

Komplikationer

Komplikationer som förekommer, särskilt efter kattbett, är:

 • tenosynovit
 • artrit
 • osteit
 • abscessutveckling
 • endokardit (sällsynt)
 • rabiessmitta (efter djurbett utomlands).

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående