Klamydia

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Klamydia räknas som en sexuellt överförbar sjukdom (STI). Den lyder under smittskyddslagen och är därigenom anmälnings- och smittspårningspliktig.

Förekomst

Med över 30 000 fall per år är klamydia vanligt förekommande, framförallt hos yngre. Det är den vanligaste anmälningspliktiga bakteriella sexuellt överförbara infektionen.

Orsaker

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis.

Samsjuklighet

En patient kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt. Erbjud provtagning för annan STI utifrån sexualanamnes och symtombild.

Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden är vanligen cirka en vecka.

Utredning

Symtom

 • Minst hälften är symtomfria.
 • Sveda eller obehag – i uretra, vagina eller rektum.
 • Miktionsträngningar.
 • Flytning – från uretra, cervix, vagina eller rektum.
 • Konjunktivit – ensidigt eller bilateralt.
 • Hos kvinnor – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta.
 • Hos män – epididymit.
 • Klamydia kan även överföras till barnet i samband med förlossningen och ge konjunktivit eller pneumoni.

Anamnes

 • Anamnes inklusive sexualanamnes.
 • Aktuella symtom.
 • Misstänkt smittotillfälle.
 • Förekomst av oral- och analsex för eventuell kompletterande provtagning.
 • Tidigare sexuellt överförbara sjukdomar.

Status

Fynd som kan förekomma vid undersökning:

 • flytning ur uretra, vagina, cervix eller anus, ofta sparsam
 • kontaktblödning eller ruckömhet över cervix.

Tecken på uppåtstigande infektion:

 • feber och allmänpåverkan kan förekomma, men helt asymtomatisk uppåtstigande infektion är också vanligt
 • buksmärtor uni-, eller bilateralt
 • smärta eller svullnad av bitestikel eller testikel.

Handläggning vid utredning

 • Provta vid symtom eller tidigast en vecka efter misstänkt smittillfälle. Provet kan tas igen om det tagits tidigt.
 • Överväg kontakt med specialiserad vård vid tecken på salpingit eller epididymit.
 • Utvärdera eventuellt riskbeteende.
 • Överväg provtagning även för annan STI.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagningen.
 • Om symtom kvarstår men prov för klamydia och gonorré är negativa bör prov tas för Mycoplasma genitalium.

Provtagningar

 • Provta med DNA-test från första urinportionen eller vagina som rutin samt vid behov prov rektum, konjunktiva och eventuellt svalg. Var generös med rektal provtagning hos kvinnor, då rektal klamydia kan förekomma även utan analsex.
 • Kontrollera provtagningsinstruktioner med lokalt lab, kan variera.
 • Egenprovtagning via 1177 eller apotekstest är också tillförlitliga alternativ, men än så länge oftast begränsat till genital provtagning.

Differentialdiagnoser

 • gonorré
 • Mycoplasma genitalium
 • cystit
 • ospecifik uretrit/cervicit
 • bakteriell vaginos
 • HSV- eller HPV-infektion (kondylom i urinrörsmynningen).

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ombesörj SmiNet-anmälan.
 • Ge information och förhållningsregler muntligt och skriftligt. Använd smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.
 • Smittspåra ett år tillbaka eller till senast negativa prov. I en del regioner kan smittspårning remitteras till särskild smittspårningsenhet.

Informera patienten om:

 • diagnos
 • att patienten har informationsplikt gentemot sexualpartner samt är skyldig att använda skydd vid sex
 • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.

Förebyggande åtgärder

För att skydda mot smitta bör kondom eller slicklapp användas under hela samlaget.

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

Behandla med peroral doxycyklin i första hand. Azitromycin mot klamydia ska undvikas med tanke på resistensproblematik. Märk recept med ”Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen”.

Vid dubbelinfektion med klamydia och mykoplasma rekommenderas tablett azitromycin 250 mg 2 tabletter första dagen, därefter 1 tablett dagligen i ytterligare fyra dagar.

Vid graviditet:

 • doxycyklin kan ges till och med vecka 12
 • azitromycin 1 g som engångsdos kan ges efter vecka 12 
 • amoxicillin kan ges oavsett graviditetsvecka.

Uppföljning

 • Ingen uppföljning behövs vid okomplicerad infektion.
 • Vid graviditet rekommenderas kontrollprov fyra veckor efter avslutad behandling.
 • Vid kvarstående uretrit- eller cervicitsymtom, kontakta mottagning med inriktning på STI.

Komplikationer

 • Uppåtstigande infektioner kan leda till infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor.
 • Immunologiska komplikationer kan förekomma, oftast i form av reaktiv artrit.
 • Klamydia kan smitta den nyfödda i samband med vaginal förlossning och ge konjunktivit eller pneumoni.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information