Urinblåse- och urinvägscancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvården hanterar

 • Bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Specialistvården hanterar

 • Vidare utredning och behandling enligt SVF 
 • Bedömning och utredning vid behov av stöd
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation till urolog

 • Vidare utredning och behandling enligt SVF 
 • Behov av stöd i vidare utredning utanför SVF

Remissrutin vid SVF

 • Remissmottagare är geografiskt närmaste urologmottagning 
 • Märk remissen ”SVF urotelial cancer”

Remisskoder

 • Urologmottagningen Sunderbyn: lburomb 
 • Urologmottagningen Piteå: peurom 
 • Urologmottagningen Gällivare: geurom

Urologbakjour konsulteras gärna för diskussion innan remiss vid oklarheter

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen.
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier).
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar.
 • Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin) samt överkänslighet.
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Om hälsotillståndet

Definition

Urotelial cancer kan manifestera sig i hela urinvägarna från njurbäcken till uretra, men urinblåsecancer är vanligast.

Förekomst

Incidensen i Sverige ligger på 3200 fall per år. Makroskopisk hematuri är debutsymtom hos 75 % av alla patienter med blåscancer.

Könsfördelningen mellan män och kvinnor är ungefär 3:1. Medianåldern vid insjuknande i Sverige är 75 år.

Riskfaktorer

Vanligaste riskfaktorerna i Sverige är

 • rökning (viktigaste riskfaktorn)
 • exponering för kemiska substanser (aromatiska aminer) och förbränningsgaser
 • familjär ansamling, särskilt vid Lynchs syndrom
 • tidigare strålbehandling över bäckenområdet.

Utredning

Symtom

Symtom som ger välgrundad misstanke

Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos personer som är 50 år eller äldre.

Andra symtom

Andra symtom som kan förekomma utifrån lokalisation är

 • irritativa symtom med trängningar, dysuri och smärta vid miktion
 • upprepade urinvägsinfektioner
 • flanksmärta.

Anamnes

 • Aktuella symtom.
 • Rökning.

Status

 • Bukstatus.
 • Lymfkörtlar – palpation av ljumskar.
 • Prostata – palpation.

Handläggning vid utredning

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid minst ett av följande:

 • Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos personer som är 50 år eller äldre.
 • Misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss. Blodförtunnande medicinering, bakterieuri eller misstänkt urinvägsinfektion ändrar inte handläggningen.

Patient som redan har utretts enligt SVF men som inom ett år uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke igen ska ingå i SVF men med individuellt planerad utredning.

Gäller endast för Region Norrbotten.

Röntgenremiss:

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Fortsatt handläggning

Makroskopisk hematuri hos personer under 50 år ska i de flesta fall utredas vidare men inte inom SVF. Kvinnor som är 40 år eller yngre med makroskopisk hematuri vid förstagångs cystit och som blir symtomfria på behandling, behöver dock inte utredas.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Kreatinin (inför DT).
 • Överväg temp, urinsticka och urinodling.

Differentialdiagnoser

De vanligaste godartade sjukdomarna som kan ge makroskopisk hematuri är

 • sten i urinvägarna
 • godartad prostataförstoring
 • urinvägsinfektion
 • förträngning i urinröret.

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

Urinblåse- och urinvägscancer, Regionala cancercentrum i samverkan