Hitta på sidan

Urinvägsinfektion hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Urinvägsinfektion (UVI) definieras som en infektion i övre eller nedre urinvägarna, med eller utan feber. Afebril UVI (akut cystit) ger lokala symtom från urinvägar (urinblåsa, urinrör). Febril UVI orsakas av en infektion i njuren och ger systemisk påverkan.

Förekomst

Febril UVI är den dominerande infektionstypen under de två första levnadsåren, därefter blir cystit vanligare och dominerar helt från skolåldern. UVI är vanligare hos pojkar första levnadsåret, därefter drabbas flickor oftare.

Utredning

Symtom

Barn under 2 år

Symtom som kan förekomma är:

 • feber som ibland är det enda symtomet, men kan saknas hos de allra yngsta
 • allmänpåverkan, missnöjdhet, slöhet
 • ikterus
 • dålig viktökning, kräkningar, diarré.

Barn över 2 år

Symtom som kan förekomma är:

 • feber och allmänpåverkan vid febril UVI
 • sveda, trängningar, buksmärta vid afebril UVI
 • urinläckage, enures, illaluktande urin.

Anamnes

Efterfråga följande:

 • aktuella symtom, duration
 • vätskeintag
 • förstoppning (Bristolskala)
 • tidigare UVI, hereditet för njursjukdom
 • sexualanamnes hos tonåringar (sexuellt överförbar sjukdom).

Miktionsanamnes

Efterfråga följande:

 • frekvens, trängningar, läckage
 • gleskissning, knipbeteende
 • urinstrålens utseende hos pojkar, exempelvis splittrad eller svag stråle
 • misstänkt blod/mörkfärgad urin.

Status

Notera eller undersök följande:

 • allmäntillstånd
 • buk – dunkömhet över njurloge (saknas ofta hos barn), resistens
 • yttre genitalia – avvikelser (exempelvis fimosis, labiasynekier)
 • rygg – avvikelser i medellinjen
 • temp, vikt.

Tecken på allvarlig infektion

Allvarlig infektion kan misstänkas vid allmänpåverkan, hög feber, takykardi och ökad andningsfrekvens.

Handläggning vid utredning

Gör en klinisk bedömning och kontrollera temperatur, urinsticka och CRP.

 • Temperatur mer än 38 grader och CRP över 20 tyder på febril UVI.
 • Positiv nitrit och/eller leukocyturi talar för UVI, men negativa prover utesluter inte UVI.

Akut bedömning inom specialiserad vård rekommenderas vid

 • misstänkt UVI hos barn under 2 år
 • febril UVI med allmänpåverkan
 • tecken på allvarlig infektion.

Vidare utredning rekommenderas vid

 • recidiverande akut cystit – pojkar efter ett recidiv, flickor efter tre recidiv.
 • febril UVI
 • tecken på blåsdysfunktion eller avvikande miktionsanamnes.

Provtagningar

 • Urinsticka, CRP.
 • Urinodling, helst mittstråleprov (ej prov från påse/blöja).
 • Överväg kreatinin, framför allt vid recidiv eller febril UVI.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser till UVI hos barn är

 • förstoppning
 • diabetes
 • anatomiska anomalier
 • streptokockinfektion (stjärtfluss)
 • STI (sexuellt överförbar sjukdom)
 • candidainfektion
 • balanit, vulvit, eksem, sår
 • njursten
 • andra infektioner som gastroenterit, appendicit, pneumoni.

Behandling

Alla barn under 2 år rekommenderas behandling via specialiserad vård.

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

Afebril UVI

Förstahandsval:

 • ≥ 2 år – tablett nitrofurantoin 5 mg, 1,5 mg/kg x 2 i 5 dagar (kan krossas och blandas i vatten eller mat)
 • ≥ 5 år – tablett pivmecillinam 200 mg, 1 x 3 i 5 dagar.

Andrahandsval vid känt resistensmönster:

 • 2–11 år och < 30 kg – trimetoprim tablett 100 mg 0,5 x 2 eller mixtur 3 mg/kg x 2 i 5 dagar
 • 2–11 år och > 30 kg – trimetoprim tablett 100 mg 1 x 2 eller mixtur 3 mg/kg x 2 i 5 dagar
 • ≥ 12 år – trimetoprim tablett 160 mg 1 x 2 i 5 dagar.
Febril UVI

Till barn ≥ 2 år rekommenderas i första hand licenspreparat, ceftibuten eller cefixim.

Komplikationer

Njurskada

Febril UVI kan leda till kvarstående ärr på njurarna och ska behandlas utan fördröjning. Barn med bakomliggande vesikouretral reflux eller andra missbildningar i njurar och urinvägar har större risk för UVI.

Urosepsis

Urosepsis är ovanligt, men förekommer framför allt hos spädbarn med urologiska avvikelser.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Urinvägsinfektion hos barn, 1177