Uppdatering av städ- och desinfektionsschema vid smitta

Vårdhygien

Städ- och desinfektionsschema vid smitta har reviderats. Blodsmitta ingår inte längre som en specifik smitta vid städning och desinfektion.

Blod och blodtillblandade kroppsvätskor skall alltid ses som en risk för smitta och spill skall torkas upp direkt med efterföljande ytdesinfektion med alkoholbaserat desinfektionsmedel.

Städ- och desinfektionsschema vid smitta

Se även: Vårdhygienisk rutin vid blodburen smitta