Vibrationsskador i händerna

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation omfattar handläggning av skador till följd av exponering för vibrationer överförda via händerna.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Arbete med handhållna vibrerande verktyg är vanligt i befolkningen. Ungefär 13 % av alla män respektive 3 % av alla kvinnor är exponerade under minst en fjärdedel av arbetstiden.

Orsaker

Exponering för vibrationer kan leda till skador på kärl, nerver och det muskuloskeletala systemet. Duration, intensitet och vibrationernas frekvens spelar roll vid utvecklingen av vävnadsskada.

Exponering för vibrationer kan förekomma på arbete men även i samband med fritidssysselsättning. Exponering för vibrationer är vanliga inom följande yrkesgrupper:

 • snickare, montörer
 • mekaniker, reparatörer
 • plåtslagare,  betongarbetare
 • tandtekniker, tandvårdpersonal
 • parkarbetare
 • rivare, anläggningsarbetare.

Utlösande faktorer

Flera faktorer kan trigga symtom vid vibrationsorsakad skada. Exempel på detta är:

 • exponering för kyla
 • nikotinanvändning – vaskulär påverkan
 • läkemedel – såsom betablockare och ergotamin med vaskulär påverkan
 • stressorer.

Samsjuklighet

Diabetes, alkoholöverkonsumtion och vitamin B12-brist kan samverka med exponering för vibration och ge nervpåverkan.

Utredning

Symtom

Debuten är ofta smygande. Symtomen härrör från kärl- och nervskador och försämras efter hand som fortsatt exponering pågår. I vissa fall kan symtomen bli svåra och begränsa patientens tillvaro.

Akuta övergående symtom

 • Domningar och stickningar
 • Nedsatt känsel för beröring
 • Nedsatt förmåga att känna varmt och kallt
 • Nedsatt perifer cirkulation

Symtomen försvinner oftast inom 15 minuter vid exponeringsvila, men kan kvarstå upp till 1 timme.

Symtom vid bestående skador

 • Ökad köldintolerans – smärta, obehag vid kyla
 • Raynauds fenomen – vita fingrar
 • Nedsatt känsel för värme, kyla eller beröring
 • Försämrad finmotorik
 • Nedsatt handkraft
 • Värk

Anamnes

 • Symtom – debut, frekvens, duration och förlopp
 • Tobaksbruk
 • Exponering för vibrationer
 • Vibrationer på nuvarande eller tidigare arbete, på fritiden
 • Övriga sjukdomar, medicinering eller individfaktorer som kan påverka eller orsaka symtom

Handläggning vid utredning

Riktad medicinsk utredning rekommenderas utifrån misstanke om skador efter arbete med vibrerande verktyg. Beakta särskilt:

 • Raynauds fenomen
 • polyneuropati
 • karpaltunnelsyndrom.

Patient med nervskada med misstänkt bakomliggande vibrationsexponering bör utredas via arbets- och miljömedicin. I utredningen ingår exponerings- och sambandsbedömning samt arbetsskadefrågeställning.

Behandling

 • Behandling planeras utifrån respektive diagnos.
 • Förebyggande åtgärder är viktiga.
 • Medicinsk åtgärd för att bota vibrationsskador saknas.
 • Symtomen är i huvudsak bestående även om exponeringen upphör helt, men det är viktigt att vidta åtgärder för att förhindra försämring.

Vid behov av arbetsbyte kan patienten erhålla ett utlåtande till Arbetsförmedlingen som visar att en sambandsbedömning gjorts och att patienten bör undvika arbete med vibrationsexponering.

Patient med arbetsrelaterad sjukdom har rätt att anmäla detta till försäkringsbolag eller Försäkringskassan.

Försäkringsmedicin och intyg

Sjukskrivning

Eventuell sjukskrivning bör följa rekommendationer för respektive sjukdom och kan behövas vid progredierande neurologiska besvär inför arbetsbyte. Arbetslivsinriktad rehabilitering kan vara aktuellt i dessa fall. Arbetsgivaren är  ansvarig för rehabiliteringen.

I vissa fall kan särskild blankett underlätta för  att komma i kontakt med arbetsgivare och därmed företagshälsovården.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

Företagshälsans guide för medicinsk kontroll vid hand & armöverförda vibrationer i arbetslivet, Sveriges företagshälsor (pdf)