Traumatiska knäskador

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation berör akuta mjukdels- och broskskador i knäleden. För degenerativ meniskskada i knäled se separat rekommendation.

Om hälsotillståndet

Vanligt förekommande traumatiska mjukdelsskador i knäled är

 • medial kollateralligamentskada 
 • främre korsbandsskada 
 • bakre korsbandsskada 
 • lateral kollateralligamentskada 
 • meniskruptur
 • patellaluxation.

Förekomst

Skadorna kan förekomma i alla åldersgrupper men yngre idrottande personer är överrepresenterade. Risken för främre korsbandsskador är större hos kvinnor. Korsbandsskada är ofta förenad med meniskskada.

Mediala kollateralligamentskador är avsevärt vanligare än laterala.

Orsaker

Vanliga orsaker till mjukdelsskador i knäet kan vara en vridning, översträckning eller yttre våld i samband med idrottsaktiviteter som fotboll, handboll och innebandy.

Fall i samband med idrottsutövning, arbetsplatsolyckor eller trafikolyckor ger ofta skador på flera knästrukturer och associeras oftare med hemartros.

Riskfaktorer

 • Kvinnligt kön.
 • Tidigare skador.
 • Felställning.
 • Ökad ledrörlighet.
 • Nedsatt muskelstyrka.

Utredning

Anamnes

 • Händelseförlopp och tidpunkt.
 • Skadans uppkomst och typ av våld.
 • Tidigare skador eller ingrepp i knäleden.
 • Utveckling av smärta, svullnad.
 • Belastningssvårigheter.
 • Upplevd instabilitet, låsningar eller upphakningar.

Status

Undersök båda knän. Genomför riktat status med relaterade tester utifrån anamnes och symtom. Uteslut allvarlig skada genom att kontrollera pulsar, motorik och sensibilitet. Observera att manuella stabilitetstester kan vara svåra att utföra i det akuta skedet på grund av svullnad och smärta.

Typiska statusfynd är

 • varusställning eller valgusställning
 • avvikande belastningsmönster, hälta
 • svullnad
 • inskränkt rörelseförmåga till exempel aktiv och passiv flexion och extension
 • palpationsömhet över ledspringa, kapsel, mediala respektive laterala kollateralligament samt patella
 • stabilitetstester positiva
 • menisktester positiva.

Handläggning vid utredning

Skadans typ, lokalisation och svårighetsgrad fastställs genom en sammanvägd bedömning av anamnes, status och eventuellt bilddiagnostik. Svullnad som uppstått inom en timme tyder på hematros. Vid misstanke om hydrops, hemartros eller skelettskada bör patienten röntgas akut. Risken är stor att det föreligger en allvarlig skada.

Patienten ska bedömas akut inom specialiserad vård vid

 • felställning
 • misstänkt skelettskada
 • grav instabilitet
 • låst knäled 
 • uttalad sträckdefekt
 • hemartros eller uttalad ledsvullnad.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Slätröntgen används i de fall röntgen är indicerat. Vid misstanke om patellaluxation komplettera med patellaprojektion.

MR eller CT används i andra hand och utförs inom specialiserad vård.

Differentialdiagnoser

 • Degenerativ meniskskada.
 • Osteokondrit.
 • Kondral fraktur.

Behandling

Handläggning vid behandling

Val av behandling beror på skadans art. Kombinationsskador kräver ofta kirurgisk åtgärd och styrs av patientens krav på knäfunktion och aktivitet.

Fysioterapi bör alltid initieras snarast. De flesta skador kan behandlas konservativt med fysioterapi.

Korsbandsrekonstruktion är aktuell vid främre korsbandskada med fortsatt symtomgivande instabilitet efter 3–6 månaders rehabilitering.

Behandlingsval

Fysioterapi

Fysioterapi vid traumatisk knäskada innefattar individuellt anpassad, successivt stegrad, regelbunden träning i minst tre månader. Målsättningen är att minska svullnad, återfå full rörlighet, quadricepskontroll och gång utan hälta.

Fysioterapi syftar också till att etablera en träningsvana samt att återfå en bilateral, jämn muskelstyrka och rörlighet samt en god balans.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol.
 • COX-hämmare.

Kirurgisk behandling

Allvarlighetsgrad och typ av skada styr val av kirurgisk behandling.

Typ av skada Ingrepp
Ligament- och korsbandsskada Rekonstruktion eller artroskopi
Meniskruptur Partiell meniskresektion eller suturering via artroskopi
Recidiverande patellaluxation Stabiliserande kirurgi

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning av behandlingsresultat via fysioterapeut.

Vid kvarstående symtom två veckor efter skada ska även en lindrig traumatisk knäskada utan akut svullnad följas upp med förnyat status.

Försäkringsmedicin och intyg

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående