Akromioklavikularledsartros

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

ICD-10-SE

M19.9
Artros, ospecificerad

Om hälsotillståndet

Artros karaktäriseras av ledsmärta, rörelseinskränkning och strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett.

Artros i akromioklavikularleden (AC-leden) ingår ofta i en allmän artrossjukdom med flera leder involverade.

Riskfaktorer

 • AC-ledsskada
 • Ålder över 45 år 
 • Hereditet
 • Övervikt
 • Ensidig, långvarig ledbelastning exempelvis vid yrken som målare och frisör
 • Reumatiska sjukdomar

Utredning

Symtom

Typiska symtom är

 • belastnings- och rörelserelaterad smärta, exempelvis när armen lyfts ovan axelplanet
 • vilovärk och störd nattsömn kan förekomma i senare skede
 • svårighet att ligga på sidan 
 • nedsatt rörlighet och smärta i alla ytterlägen, exempelvis att ta upp mobiltelefonen ur bakfickan.

Typiskt för artros är smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall. När patienten söker sjukvård har besvären ofta tilltagit.

Status

Undersök båda axlarna genom inspektion och palpation och testa rörligheten.

Typiska statusfynd är

 • smärta direkt över AC-leden
 • palpabel och/eller synlig knöl över leden 
 • cross-body test och painful arc abduction 160–180° positivt.

Cross-body test

Patient som placerar handen på motsatta sidans axel.

Painful arc abduction

Patient med abducerad axel.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs kliniskt utifrån en sammanvägd bedömning av symtom, anamnes och typiska statusfynd. Uteslut att symtom uppkommit av en akut skada.

Om diagnosen inte kan ställas kliniskt komplettera utredningen med bilddiagnostik och eventuell provtagning för att utesluta andra orsaker.

Bilddiagnostik används ej för att verifiera artros då sambandet mellan synliga artrosförändringar och symtom är svagt. Det är därför viktigt att låta patientens symtom styra vidare handläggning av AC-ledsartros.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg Hb, SR, CRP, leukocyter samt eventuellt andra prover i differentialdiagnostiskt syfte.

Undersökningar

Bilddiagnostik

I de fall röntgen är indicerad är slätröntgen standard.

Differentialdiagnoser

 • Impingementsyndrom i axelled 
 • Axelledsartros 
 • Akut skada (klavikelfraktur, AC-ledsluxation och rotatorkuffskada) 
 • Instabilitet i axelled
 • Frusen skuldra (frozen shoulder) 
 • Reumatoid artrit och psoriasis artrit
 • Tumör

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandlingspyramid vid artros.

Grundbehandling vid AC-ledsartros utgörs av fysioterapi. Har patienten artros i flera leder rekommenderas artrosskola. Vid otillräcklig effekt ges tilläggsbehandling enligt behandlingspyramiden.

Vid fortsatt svåra besvär trots behandling kan kirurgi vara ett alternativ. Kirurgi förutsätter att patienten genomfört artrosskola och röntgats.

Kirurgi kan vara aktuell vid

 • oacceptabel smärta och eller värk som inte svarar på analgetika
 • grav vilovärk eller nattlig smärta
 • svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
 • kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling.

Behandlingsval

Fysioterapi

Fysioterapi vid artros innefattar individuellt anpassad, handledd träning samt ergonomiska råd. Huvudsyftet är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra samt stabilisera bål och muskulatur kring AC-leden. Tillfälligt kan det vara lämpligt minska belastningen på AC-leden.

Störst symtomlindring vid artros ses när patienten tränar, tillgodogör sig information om sjukdomen och, vid behov, minskar i vikt. Effekten är jämförbar med smärtstillande läkemedel. Träningen ger därutöver effekt på den fysiska funktionen.

Utbildning och stöd

Vid artros i flera leder erbjud artrosskola, förslagsvis enligt BOA (Bättre omhändertagande av artros). Utbildningen syftar till att öka patientens delaktighet och kunskap och inkluderar bland annat

 • allmän information (träning, ergonomi, kost, smärthantering)
 • individuell träning och eller fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • vid behov stöd för viktminskning. 

Insatsen utvärderas efter tre månader, utvärderingen sker inom ramen för artrosskolan.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare
 • Injektion med kortison kan övervägas vid enstaka tillfällen
 • Långvariga besvär kan behöva behandlas som långvarig nociceptiv smärta

Försäkringsmedicin och intyg

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Artros – ledsvikt, 1177

Om artros, för patienter, BOA-registret

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2023-08-16
Godkänt av:
Nationella programområden rörelseorganens sjukdomar

Hitta på sidan