Reumatoid artrit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

M06-P
Reumatoid artrit

ICD-10-SE

M05.8
Annan specificerad seropositiv reumatoid artrit
M05.3
Reumatoid artrit med engagemang av andra organ och organsystem
M05.9
Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad

Om hälsotillståndet

Definition

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som vanligen drabbar leder i händer och fötter, förutom DIP-leder. Sjukdomen engagerar ofta även stora leder.

Förekomst

RA förekommer hos 0,5–1 % av befolkningen och är vanligare hos kvinnor än hos män. Sjukdomen förekommer i alla åldrar men vanligaste åldern för insjuknande är mellan 45 och 65 års ålder.

Orsaker

Etiologin är oklar men genetisk predisposition och omgivningsfaktorer påverkar. Rökning ökar risken för uppkomst, är associerat med mer allvarlig sjukdom samt sämre effekt av antireumatiska läkemedel.

Utredning

Symtom

 • Ledsymtom – smärta, stelhet och svullnad. Rodnad och värmeökning förekommer mer sällan.
 • Lokalisation – främst i händer och fötter, men kan uppträda i samtliga leder
 • Utbredning – oftast symmetriskt i flera leder, symtom i enstaka leder förekommer
 • Morgonstelhet – duration längre än en timme
 • Insjuknande – vanligen långsamt med symtomdebut under flera månader, ibland akut eller subakut
 • Allmänsymtom – sjukdomskänsla, trötthet, viktminskning och nedsatt aptit kan föregå ledsymtomen

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Debut och duration
 • Effekt av smärtlindring
 • Hereditet för reumatisk sjukdom
 • Andra sjukdomar, särskilt inflammatoriska tillstånd som irit, psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta, lungor
 • Ledstatus – svullnad, värmeökning, rodnad, ömhet, deformitet, rörlighet
 • Hud – noduli, ses vid avancerad sjukdom

Handläggning vid utredning

 • Kontrollera laboratorieprover.
 • Överväg andra orsaker såsom trauma, infektion, andra ledsjukdomar.
 • Överväg röntgen av händer och fötter.

Fortsatt utredning inom specialiserad vård rekommenderas vid misstanke om RA. Vid minst ett av följande fynd bör patienten remitteras skyndsamt:

 • symmetrisk småledsartrit 
 • minst en svullen led samt positiv anti-CCP 
 • minst en svullen led samt artritförändringar på röntgen 
 • ledvärk i händer eller fötter samt positiv anti-CCP.

En tidigt ställd diagnos är viktigt för behandling och att snabbt nå remission eller låg sjukdomsaktivitet.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Kontrollera anti-CCP, CRP, SR, Hb, leukocyter och trombocyter.  
 • Överväg RF inför remiss till specialiserad vård.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Överväg slätröntgen av händer och fötter för att kontrollera förekomst av periartikulär urkalkning, reducerad broskhöjd eller benerosioner. Dessa fynd ses ibland vid debut, men kan även uppkomma senare.

Differentialdiagnoser

 • Artros
 • Gikt, annan kristallartrit 
 • Reaktiv artrit 
 • Psoriasisartrit 
 • Borreliaartrit, infektiös artrit 
 • Ospecifik mono- eller oligoartrit 
 • Spondylartrit

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Överväg symtomlindring med NSAID i väntan på bedömning inom specialiserad vård.
 • Erbjud stöd för rökavvänjning vid behov.
 • Beakta förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer.
 • Behandling ges inom specialiserad vård.

Komplikationer

Komplikationer

 • Leddestruktion
 • Funktionsnedsättning med risk för aktivitetsnedsättning
 • Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom
 • Extraartikulära manifestationer
 • Osteoporos
 • Biverkningar av behandlingen

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Ledgångsreumatism - RA, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-05-02
Godkänt av:
Nationella programområden reumatiska sjukdomar

Hitta på sidan