Hitta på sidan

Reaktiv artrit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Reaktiv artrit är en aseptisk artrit inducerad av infektion på annan plats i kroppen. Vid reaktiv artrit kan Reiters triad förekomma – artrit, uretrit och irit/konjunktivit.

Förekomst

Prevalensen är cirka 40 på 100 000 individer och sjukdomen drabbar ofta unga vuxna individer.

Orsaker

Den exakta patogenetiska mekanismen är inte känd. En utlösande fokal infektion kan påvisas hos högst hälften av patienterna. Det finns en association med HLA-B27.

Artrit uppträder vanligen 1–4 veckor efter en infektion, som kan ha varit asymtomatisk. Vanliga patogener är:

 • salmonella, shigella, yersinia, campylobacter
 • klamydia.

Samsjuklighet

På grund av samtidig förekomst av HLA-B27:

 • inflammatorisk tarmsjukdom, IBD
 • psoriasis
 • ankyloserande spondylit.

Utredning

Symtom

 • Vanligen asymmetrisk mono- eller oligoartit
 • Ofta i leder i nedre extremiteter
 • Ryggsmärta

Exempel på associerade symtom som förekommer är:

 • entesopati med akillestendinit, plantarfasciit, daktylit
 • irit, konjunktivit
 • uretrit
 • sakroiliit
 • mer sällan balanit och erytema nodosum

Anamnes

 • Genomgången infektion
 • Symtom utöver ledbesvär
 • Andra sjukdomar eller trauma

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ledstatus
 • Ögonstatus
 • Senfästen
 • Hud

Handläggning vid utredning

Mono- eller oligoartrit tillsammans med ett eller flera associerade symtom hos en i övrigt ledfrisk person stärker misstanken.

 • Kontrollera laboratorieprover främst i diagnostiskt syfte och/eller för att verifiera utlösande agens. Den viktigaste differentialdiagnosen vid monoartrit är septisk artrit.
 • Överväg behov av ledpunktion för ledvätskeanalys.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Överväg CRP eller SR för att bedöma graden av inflammation, samt för differentialdiagnostik mot septisk artrit.
 • Överväg kontroll av blodstatus och möjlig patogen.

Differentialdiagnoser

 • Septisk artrit
 • Kristallartrit
 • Psoriasisartrit
 • Reumatoid artrit
 • SLE
 • Ankyloserande spondylartrit
 • Infektionsrelaterad artrit, orsakad av exempelvis borrelia eller gonokocker
 • Sarkoidos

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge information om sjukdomen och att prognosen är god.
 • Behandla eventuell bakomliggande infektion enligt separat rekommendation.
 • Ge NSAID och råd om avlastning av leden vid behov.
 • Vid längre eller uttalade besvär överväg kontakt med fysioterapeut.
 • Överväg lokal steroidinjektion, särskilt vid stor svullnad i knäled då tappning kan vara aktuellt.

Artriten läker oftast ut inom ett år men förloppet kan i sällsynta fall bli långvarigt (10 % eller färre) och besvären kan kvarstå över ett år.