Polymyalgia reumatika

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Polymyalgia reumatika (PMR) är ett kliniskt syndrom hos framförallt äldre som kännetecknas av värk och stelhet i nacke, skulder- och bäckenregion och som ofta är förenat med allmänsymtom.

Förekomst

ovanlig före 50 års ålder. Det är vanligare hos kvinnor än hos män, och vanligare i Skandinavien än i resten av världen.

Orsaker

Etiologin är oklar men sannolikt spelar genetiska och miljömässiga komponenter roll, möjligen med infektion som utlösande faktor.

Samsjuklighet

Ibland ses en samsjuklighet med jättecellsarterit (temporalisarterit), men sambandet mellan sjukdomarna är inte helt klarlagt.

Utredning

Symtom

 • Bilateral värk i skulder-, nackregion och/eller bäcken-, lårregion
 • Muskelstelhet proximalt, mest uttalat på morgonen
 • Allmänsymtom med feber, sjukdomskänsla, trötthet, viktnedgång
 • Oftast mest uttalade symtom på morgonen
 • Akut eller subakut insjuknande

Status

 • Oftast endast diskreta fynd vid undersökning
 • Ibland både aktiv och passiv rörelseinskränkning och palpationsömhet i proximala muskelgrupper
 • Perifera manifestationer som exempelvis artrit förekommer

Handläggning vid utredning

 • Kontrollera laboratorieprover.
 • Värdera behov av ytterligare utredning vid misstanke om samsjuklighet med jättecellsarterit.
 • Överväg lungröntgen för att utesluta tidigare tuberkulos inför kortisonbehandling.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • SR och/eller CRP
 • Hb, vita och trombocyter
 • Ytterligare prover utifrån eventuell differentialdiagnostisk misstanke
 • Glukos inför behandlingsstart

Diagnoskriterier

Följande kriterier talar för PMR:

 • Symtomdebut vid eller över 50 års ålder och med varaktighet under minst två veckor
 • Bilateral värk i axelregion och/eller höftregion
 • Morgonstelhet som varar minst 45 minuter
 • Förhöjda inflammationsparametrar

Differentialdiagnoser

 • Temporalisarterit
 • Infektion
 • Artros, spondylartros
 • Reumatoid artrit
 • Myosit
 • Malignitet
 • Borrelia

Behandling

Handläggning vid behandling

Patienten bör få behandling skyndsamt.

Följande behandling rekommenderas:

 • insättning av medelhögdos steroider
 • insättning av osteoporosprofylax enligt separat rekommendation
 • ställningstagande till ulcusprofylax och justering av eventuell diabetesbehandling
 • snabb uppföljning med utvärdering av symtomregress och sjunkande SR och/eller CRP för att konfirmera diagnosen
 • behandlingsplan, inkluderande nedtrappningsschema och uppföljande provtagning
 • information om sjukdom och om att behandlingstiden är lång, ofta 1–2 år.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Förslag på behandlingsplan för prednisolon

Nedtrappningen kan behöva individanpassas. Kontrollera SR eller CRP och utvärdera symtom inför varje dossänkning.

 • Ge tablett prednisolon 15–20 mg/dygn till symtomfrihet och ytterligare 2–4 veckor.
 • Vid otillräckligt terapisvar, öka till 20–40 mg/dygn till symtomfrihet och ytterligare 2–4 veckor.
 • Minska därefter dygnsdosen med 5 mg varannan vecka vid dygnsdos > 15 mg.
 • Minska därefter dygnsdosen med 2,5 mg varje månad vid dygnsdos > 10 mg.
 • Vid dygnsdos < 10 mg/dygn, minska med 1,25 mg varje till varannan månad fram tills utsättning. I denna fas är det stor individuell skillnad i hur snabbt nedtrappningen kan ske.
 • En del patienter kan inte avsluta behandlingen utan behöver en lägsta dos för symtomfrihet.

Om SR och/eller CRP stiger hos en symtomfri patient bör utredning avseende andra diagnoser påbörjas.

Behandlingen kan avslutas inom två år i de flesta fall. Generellt är prognosen god med fullständig remission efter avslutad behandling.

Vid recidiv
 • Öka kortisondosen till den nivå som senast gav symtomfrihet.
 • Remittera patienten till specialiserad vård vid återkommande recidiv.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Muskelreumatism, 1177