Axial spondylartrit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Axial spondylartrit är en inflammatorisk ryggsjukdom som tillhör gruppen seronegativa spondylartriter. I denna grupp ingår:

 • ankyloserande spondylit (tidigare Bechterews sjukdom) − kräver förändringar på slätröntgen men kan ge symtom tidigare
 • icke-radiologisk axial spondylartrit − slätröntgen påvisar inga förändringar.

Tillståndet ger symtom i rygg och SI-leder som beror på inflammation. Sent i förloppet sker axial bennybildning som respons på vävnadsskada. Inflammation i perifera leder kan förekomma.

Förekomst

Prevalensen är cirka 0,1−0,2 % i Sverige. Sjukdomen debuterar ofta före 45 års ålder och är vanligare hos män.

Orsaker

Orsaken är okänd men genetiska faktorer har stor betydelse.

Riskfaktorer

Sjukdomen är starkt associerad med förekomst av HLA-B27.

Samsjuklighet

 • Reaktiv artrit
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Psoriasis och psoriasisartrit

Utredning

Symtom

 • Debut – ofta smygande
 • Smärtlokalisation – ryggslut och sätesregion, ibland sidoväxlande
 • Smärtutstrålning – sätesregion och bröstrygg
 • Morgonstelhet – i rygg, duration minst 30 minuter
 • Ryggstelhet – vanligt förekommande, ofta sent på natten, begränsar vardagen
 • Associerade symtom – artrit, entesit (exempelvis akillestendinit), daktylit, irit/uveit

Anamnes

 • Duration – över tre månader, patienten har ofta haft symtom under betydligt längre tid
 • Ryggsmärta – lindras av fysisk aktivitet och NSAID, försämras nattetid, blir inte bättre av vila
 • Ärftlighet – för led- och tarmsjukdom
 • Samsjuklighet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Palpation – smärta över SI-leder och ryggkotpelare
 • Rörlighet – inskränkt framåt- och sidoflektion i ryggen, överväg Schobers och SI-ledstest, gärna av fysioterapeut
 • Inspektion – hållning rygg
 • Leder – svullnad och ömhet i leder och muskelfästen
 • Fingrar och tår – eventuell svullnad av helt finger eller hel tå

Handläggning vid utredning

Specifika diagnoskriterier saknas. Diagnosen kan vara svårställd och ställs genom en kombination av klinisk bild, laboratorieprover samt bilddiagnostik, ofta via specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Kontrollera blodstatus och inflammatoriska prover i första hand.   
 • Överväg ytterligare prover i differentialdiagnostiskt syfte.

Ungefär 90 % av patienterna har förekomst av HLA-B27. Provtagning har dock ett begränsat värde då 10 % av befolkningen har förekomst av HLA-B27.

Differentialdiagnoser

 • Lumbago
 • Diskbråck, spinal stenos  
 • Psoriasisartrit  
 • Reaktiv artrit  
 • Osteoporos med kotkompression  
 • Fibromyalgi  
 • Tumör som myelom, metastas  
 • Diffus idiopatisk skeletal hyperostos (DISH) – bennybildning frontalt främst på kotor i bröstrygg hos medelålders och äldre patienter

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Regelbunden fysisk aktivitet, fysioterapi med anpassad träning och rökstopp rekommenderas.
 • Ökad risk för kardiovaskulär sjukdom föreligger varför förekomst av dessa riskfaktorer bör beaktas.
 • Vid behov av symtomlindring kan NSAID provas som kontinuerlig behandling under fyra veckor.
 • Övrig antiinflammatorisk behandling ges inom specialiserad vård.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Axial spondylartrit, 1177