Hitta på sidan

Sömnstörning, palliativ vård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Sömnstörning är vanligt förekommande hos patienter i palliativ vård.

Orsaker

 • Tung symtombörda med smärta och oro
 • Cancerbehandlingar som kirurgi, strålning och cytostatika
 • Depression och ångest med störning av dygnsrytmen
 • Livssituation socialt, ekonomiskt och existentiellt

Utredning

Symtom

 • Insomningssvårigheter
 • Fragmenterad sömn
 • Tidigt uppvaknande
 • Dagtrötthet med nedsatt ork och känslomässig sårbarhet

Anamnes

 • Sömnrutiner – aktivitet med vakenhet dagtid
 • Livskvalitet och daglig energi
 • Symtomlindring – avseende smärta, andfåddhet, hosta, illamående, oro och nokturi
 • Läkemedelspåverkan – till exempel bronkdilaterande och kortikosteroider
 • Omgivning – till exempel sängläge, temperatur i rummet, störande faktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Psykiskt status
 • Övrig undersökning utifrån symtom

Handläggning vid utredning

 • Identifiera påverkbara bakomliggande orsaker.
 • Gör en läkemedelsgenomgång och värdera behov av ytterligare symtomlindring.
 • Bedöm om psykiatrisk samsjuklighet föreligger.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandla bakomliggande orsak i första hand.
 • Värdera och sträva efter vakenhet och aktivitet dagtid för att främja normal dygnsrytm.
 • Nattlig sömn är viktig, symtomlindrande behandling ska därför vara generös.
 • Följ symtomskattning med mätinstrument (ISI).

Behandlingsval

Omvårdnad

 • Vädra i sovrummet för frisk luft och en sval omgivning.
 • Rekommendera patienten att prova avslappning till musik och lugn miljö. Gärna öronproppar vid störande omgivningsljud.
 • Låt patienten hitta en skön viloställning på en bra madrass, avlasta med hjälp av kuddar.
 • Minimera störningstillfällen avseende medicintider, blöjbyten och vändbehov.

Fysioterapi

 • Instruera och uppmuntra patienten till fysisk aktivitet dagtid.
 • Ge råd om att prova avspänning och taktil massage.

Arbetsterapi

Prova hjälpmedel som vårdsäng, elsängsryggstöd, lyftbåge, tryckavlastande madrass och glidlakan.

Läkemedelsbehandling

Exempel på sömngivande eller lugnande läkemedel att prova:

 • tablett zopiklon 5–7,5 mg till natten
 • tablett oxazepam 10–15 mg till natten
 • tablett propiomazin 25 mg 1–2 till natten (inte lämpligt för äldre)
 • tablett mirtazapin 15 mg till natten.

Observera att:

 • vid svåra sömnstörningar eller paradoxal reaktion på bensodiazepiner, pröva levomepromazin 5–25 mg alternativt olanzapin 2,5-5 mg till natten
 • vid depressiv komponent, pröva tablett amitriptylin 25–100 mg eller tablett mirtazapin 15–45 mg
 • bensodiazepin kan ge dagtrötthet nästkommande dag om det tas för sent
 • kortikosteroider kan ge sömnstörning och bör inte tas sent på dagen.

Utvärdera behandlingseffekt fortlöpande.