Hitta på sidan

Hicka, palliativ vård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Hicka kan bero på lokal irritation av diafragma eller nervus frenicus. Den kan även orsakas av skador i CNS eller sjukdomar.

Exempel på detta:

 • hjärta: perikardit, hjärtinfarkt
 • lungor: pleurit, pneumoni, lungcancer, sarkoidos
 • ventrikel: gastrit, ulcus, hiatushernia, ventrikelretention
 • buk: peritonit, subfrenisk abscess, pankreatit, buktumör
 • CNS: trombos i den basala hjärnartären, infarkt i hjärnstammen, hjärnblödning, processer i centrala nervsystemet som MS och hjärntumörer.

Riskfaktorer

 • Elektrolytrubbningar
 • Gikt
 • Uremi

Utredning

Anamnes

Ta anamnes beträffande bröst-, buk- och neurologiska symtom.

Status

 • Bukpalpation
 • Övrigt status, utifrån symtom och anamnes

Handläggning vid utredning

Inför eventuella undersökningar, ta hänsyn till förväntad överlevnad respektive i vilken fas av palliation patienten befinner sig.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandla orsaken, om möjligt.
 • Prova allmänna råd och därefter läkemedelsbehandling vid behov.
 • Vid dilaterad ventrikel, överväg läkemedel eller avlastning.
 • Vid terapisvikt, överväg kontakt med palliativ specialistvård.

Allmänna råd:

 • höj huvudändan på sängen
 • hjälp patienten att dricka kallt vatten eller hålla andan en stund
 • ett annat tillvägagångssätt kan vara att rotera en sugkateter (nelaton-) med böjd spets i nasofarynx. I vissa fall kan patienten lära sig detta själv.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Behandling utifrån orsak, erfarenhet och andra symtom:

 • Metoklopramid kan ges om inte mekaniskt hinder föreligger, exempelvis peroralt 10 mg x 3 alternativt injektion intravenöst 5 mg/ml, 2 ml vid behov 
 • protonpumpshämmare
 • Haloperidol peroralt 1 mg x 2 - 3 alternativt injektion subkutant 1 mg x 2
 • Betametason provas främst vid CNS-utlöst hicka, exempelvis Betapred peroralt 0,5 mg, 16x1 i engångsdos    
 • Baklofen peroralt 5 - 20 mg x 3
 • Gabapentin
 • Buscopan eller Sandostatin kan ibland provas för lugnande effekt vid total ileus (ofta specialistnivå).

Vid terapisvikt, kontakta palliativ specialistvård.

Uppföljning

Använd validerat symtomskattningsinstrument.

Komplikationer

Långvarig hicka kan ge utmattning och försämrad nutrition.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Hicka, 1177