Yrsel, perifer orsak

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

H811
Benign paroxysmal yrsel
H812
Vestibularisneuronit
R42-
Yrsel och svindel
H810
Ménières sjukdom

ICD-10-SE

R42.9
Yrsel och svindel
H81.1
Benign paroxysmal yrsel
H81.3
Annan perifer yrsel
H81.2
Vestibularisneuronit
H81.9
Rubbning i balansapparatens funktion, ospecificerad
H83.9
Sjukdom i innerörat, ospecificerad
H81.0
Ménières sjukdom

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Norrbotten

Primärvård

 • Handlägger initial bedömning och utredning av yrsel avseende diagnos, behandling och kontroll
Norrbotten

Specialiserad vård

 • Handlägger fall med alarmerande fynd vid misstanke om perifert orsakad yrsel
 • Handlägger och följer patienter med Ménières sjukdom
 • Finns tillgängliga för konsultation vid diagnostiska svårigheter

Remissrutiner

Norrbotten

Remissindikation för akutremiss

 • Tecken på allvarlig genes till perifert orsakad yrsel
 • Allmänpåverkad patient

Remissindikation för elektiv remiss

 • Atypisk BPPV, ofta äldre som upplever ostadighet, känner sig vingliga
 • Patient med nystagmus eller anamnes som talar för BPPV, men som inte blir bättre på några veckor
 • Misstanke om Ménières sjukdom. Kan debutera med yrsel och på grund av dessa besvär noterar inte patienten att hörselnedsättning inträder
 • Vid diagnostiska svårigheter

Om hälsotillståndet

Balanssystemet är uppbyggt av

 • vestibularis – båggångar, sacculus, utriculus
 • synintryck – information om hur individ och omgivning rör sig
 • proprioception – receptorer i muskler, ledkapslar och senor
 • tryckreceptorer i fotsulan – registrering av fördelning av kroppstyngden
 • vestibularisnerver – övre och nedre balansnerven, kopplade till ansiktsnerven (facialis) och hörselnerven (vestibulocochlearis)
 • centrala strukturer som bearbetar informationen.

Orsaker

Yrsel uppkommer då intrycken från balanssystemets organ inte överensstämmer. Funktionen i balanssystemet försämras med ökad ålder. Exempel på orsaker till perifer yrsel är

 • försämrad proprioception och syn
 • godartad lägesyrsel – även kallad benign paroxysmal positionell vertigo, BPPV och kristallsjuka
 • Ménières sjukdom – med periodvis yrsel och hörselpåverkan
 • vestibularisneurit – mononeurit med akut påkommen yrsel
 • akut labyrintit – infektion eller inflammation i innerörat, ibland med ett rinnande öra.

Utredning

Symtom

Upplevelsen av yrsel är mycket individuell och kan vara svår att beskriva. Gemensamt för yrsel av perifer orsak är

 • yrsel och balansnedsättning som upplevs rotatorisk – främst vid vestibulär orsak
 • nystagmus – under pågående yrselanfall vid tillstånd som påverkar innerörat 
 • avsaknad av andra neurologiska symtom – förutom hörselnedsättning
 • avsaknad av huvudvärk eller annan smärta – förutom smärta av annan orsak.

Anamnes

Be patienten beskriva sina symtom, gärna med andra ord än just yr.

 • Yrsel – debut, duration, kontinuerlig eller intermittent, läges- eller rörelseberoende, rotatorisk, balansstörning
 • Öronsymtom – hörselnedsättning, tinnitus, ensidigt eller bilateralt
 • Allmänna symtom – huvudvärk, illamående, kräkningar, symtom talande för stressreaktion
 • Neurologiska symtom – bortfallssymtom, dubbelseende
 • Tidigare sjukdomar – skalltrauma, nackskada, CNS-infektion, yrselsjukdom, kronisk öronsjukdom
 • Aktuella sjukdomar – neurologiska, kardio- eller cerebrovaskulära, migrän
 • Aktuella läkemedel

Status

 • Allmäntillstånd – kontrollera balans
 • Hjärta-kärl – föreligger arytmi, högt, lågt eller ortostatiskt blodtryck
 • Öron – uteslut otit, perforation, vaxpropp
 • Nacke  – kontrollera rörlighet och palpera muskler
 • Neurologi – kontrollera bortfallssymtom, särskilt kranialnerver, motorik, sensibilitet, cerebellära funktioner
 • Nystagmus – spontan eller vid blickriktning (horisontell talar för perifer genes, vertikal eller ingen nystagmus vid pågående yrsel talar för CNS-genes)

Test att överväga utifrån klinisk bild:

 • Dix-Hallpike  – för att testa godartad lägesyrsel, utlöser yrsel och nystagmus vid provokation åt sjuka sidan
 • Head roll test – för att testa godartad lägesyrsel med afficierad horisontell eller lateral båggång
 • Head impulse test – för att påvisa nedsatt vestibulo-okulär reflex, patologiskt till exempel vid vestibularisneurit
 • Cover test – för att styrka misstänkt cerebral genes, patologiskt vid hjärnstamspåverkan
 • Rinnes och Webers test, audiometri – rekommenderas vid hörselsymtom
 • Frenzelglasögon – underlättar bedömningen av eventuell nystagmus.

Handläggning vid utredning

Handläggning beror på misstänkt bakomliggande orsak. Akut handläggning bör övervägas vid yrsel i kombination med minst ett tecken på som kan tyda på allvarlig orsak:

 • neurologiskt fynd
 • huvudvärk
 • hörselnedsättning
 • vertikal spontan- eller blickriktningsutlöst nystagmus.

Godartad lägesyrsel

 • Yrsel – rotatorisk med typisk anamnes
 • Debut – utlöses av lägesändring, till exempel då patienten lägger sig eller vänder sig i sängen
 • Duration – cirka 15–30 sekunder om patienten stannar kvar i det provocerande läget
 • Nystagmus vid lägesändring – riktning beror på påverkad båggång, ofta med någon sekunds latens, är uttröttbar, ses lättast med Frenzelglasögon

Ménières sjukdom

 • Yrsel – rotatoriska anfall
 • Hörselnedsättning – ensidig varierande, inom basområdet
 • Tinnitus – ensidig med tryckkänsla i örat
 • Duration – ofta 1–5 timmar, kan vara mellan 20 minuter och 12 timmar

Vestibularisneurit

 • Yrsel – intensiv, kontinuerlig och rotatorisk
 • Allmänna– initialt ofta upprepade kräkningar och oförmåga att stå eller gå
 • Debut – plötslig
 • Nystagmus – horisontell slående mot friska sidan
 • Head impulse test – patologiskt mot skadade sidan 
 • Duration – flera dagar, men minskar i intensitet
 • Efterförlopp – vanligt med långvarig trötthet

Andra tillstånd

 • Vestibulär migrän – relativt vanligt, yrsel med huvudvärk, ljud- och ljuskänslighet, ögonmigränsymtom
 • Akut labyrintit – vid akut mediaotit eller försämring av kronisk otit (akut handläggning)
 • Vestibulärt schwannom – akustikusneurinom eller annan ponsvinkeltumör
 • Kronisk otit – med eller utan kolesteatom

Differentialdiagnoser

Yrsel av central orsak:

 • stroke – i hjärnstam eller lillhjärna med plötslig debut av yrsel, neurologiska symtom och eventuell huvudvärk
 • hjärntumör – framför allt inom bakre skallgropen.

Yrsel av annan orsak:

 • persisterande perceptuell postural yrsel, PPPY (fobisk postural yrsel, spänningsyrsel, visuell vertigo)
 • kardiovaskulär
 • metabol
 • toxisk
 • infektiös.

Behandling

Godartad lägesyrsel

 • Epleys manöver – bör genomföras omgående efter patologisk reaktion vid Dix-Hallpike då studier visat att behandling påskyndar utläkning, ökar välbefinnandet och minskar patientlidandet.
 • Råd om egenbehandling, till exempel med träningsprogram för bakre båggångs-BPPV med Epleys manöver, Gufonis manöver för laterala båggången.

Ménières sjukdom

 • Information – om sjukdomen
 • Fysioterapi – vid stress, balansproblem eller om rörelserelaterad yrsel kvarstår mellan attackerna
 • Träning – för att motverka rörelserädsla, nackbesvär och inaktivitet 
 • Behandling via ÖNH – läkemedel, intratympanala injektioner, rörinsättning

Vestibularisneurit

 • Vårdnivå – ofta inläggningsfall initialt, för antiemetika och ställningstagande till kortisonbehandling
 • Egenträning – ögon- och huvudrörelser och balansövningar med gradvis intensifiering tills symtomfrihet är viktigt för att bli frisk
 • Tolerans – ju mer yr patienten står ut med att vara desto snabbare tillfrisknande
 • Fysioterapi – vid behov av mer strukturerad träning

Försäkringsmedicin och intyg

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Kristallsjuka – godartad lägesyrsel, 1177

Yrsel, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-02-08
Godkänt av:
Nationella programområden öron-, näsa-, halssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt:
2021-10-05
Godkänt av:
Region Norrbotten

Hitta på sidan