Hitta på sidan

Sinuit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Rinosinuit definieras som inflammation i näsan och bihålorna. Den kan indelas i:

 • akut rinosinuit – symtom < 12 veckor och besvären försvinner helt
 • kronisk rinosinuit – symtom > 12 veckor med besvär som kvarstår.

Förekomst

Rinosinuit förekommer under hela året med en måttlig ökning vintertid. Incidens- och prevalenssiffror är oklara på grund av bristfälliga diagnostiska metoder.

Barn har årligen 6-8 övre luftvägsinfektioner, men drabbas sällan av rinosinuit.

Orsaker

Rhinovirus svarar för 50% av all viral akut rinosinuit.

Vid bakteriell infektion dominerar pneumokocker som agens, även om Haemophilus influenzae (cirka 10% betalaktamasbildare) och Moraxella catarralis (85% betalaktamasbildare) förekommer.

Utredning

Symtom

Bakteriell rinosinuit kan misstänkas vid följande symtom:

 • varig snuva, kakosmi
 • ensidiga symtom
 • uttalad smärta
 • dubbelinsjuknande, det vill säga föregås av en förkylning.

Specifika symtom

 • Smärta över kinden – talar för maxillarsinuit (vanligaste sinuiten)
 • Smärta vid näsroten – talar för etmoidit
 • Smärta i pannan – talar för frontalsinuit
 • Smärta mitt i huvudet med utstrålning till nacken – talar för sfenoidit

Alarmerande symtom

 • Periorbitalt ödem, exoftalmus
 • Dubbelseende, synpåverkan
 • Ögonmuskelförlamning
 • Svår uni- eller bilateral frontal värk
 • Frontal svullnad och rodnad
 • Tecken på meningit
 • Fokalneurologiska symtom

Anamnes

 • Luftvägsinfektion som pågått längre än tio dagar eller försämring av symtom efter 5 dagar
 • Färgad snuva
 • Värk i maxillarområdet (ansikte och tänder)
 • Feber

Status

 • Allmäntillstånd
 • Näsan undersöks via främre rinoskopi, med fördel efter avsvällning
 • Tandstatus – tecken på periapikal abscess eller munbottenflegmone

Handläggning vid utredning

 • Vid minst ett alarmerande symtom bör patienten akut bedömas inom specialiserad vård.
 • Rinosinuit är en klinisk diagnos.
 • Vargata i epifarynx och mellersta näsgången är ett ovanligt men säkert tecken på bakteriell rinosinuit.
 • Palpationsömhet och perkussionsömhet över bihåla betraktas som ett osäkert fynd och saknar diagnostiskt värde.

Barn

 • Barn kan ha missfärgad snuva, även under lång tid, utan att behandlingskrävande sinuit behöver misstänkas.
 • Misstänk främmande kropp vid ensidig, varig snuva.
 • Misstänk etmoidit eller frontalsinuit vid hög feber, svår värk, lokal svullnad och allmänpåverkan. Akut bedömning av barnläkare rekommenderas.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Odling från en eventuell vargata i meatus medius kan ha ett visst värde.
 • Högt CRP talar för allvarligare infektion, bör inte tas rutinmässigt.
 • Nasofarynxodling bör inte uföras.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Bilddiagnostik med fynd av vätska eller heltät sinus är sannolikt bakteriell sinuit. Slemhinnesvullnad räcker inte för diagnos.

Differentialdiagnoser

Vid akut rinosinuit

 • Tandinfektion
 • Främmande kropp, särskilt hos barn
 • Migrän, Hortons huvudvärk
 • Herpes zoster
 • Smärtsamma tillstånd i ögat

Vid långdragna sinuitbesvär

 • Allergisk eller idiopatisk rinit
 • Näspolypos
 • Sinustumör, ensidig nytillkommen nästäppa som inte växlar sida
 • Besvär utgående från käkled eller tuggapparat
 • Spänningshuvudvärk
 • Neuralgi

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Spontanläkningsfrekvensen vid akut okomplicerad rinosinuit är mycket hög.
 • Besvären är ofta långvariga, 2-3 veckor, oavsett om antibiotika ges eller inte.
 • Egenvård med symtomatisk behandling rekommenderas.
 • Allvarliga komplikationer är ovanliga.
 • Barn med okomplicerad sinuit har inte nytta av antibiotikabehandling.

Egenvård

 • Smärtstillande
 • Avsvällande näsdroppar eller spray 
 • Nasal steroid, framförallt vid samtidig allergisk rinit, receptfritt
 • Nässköljning med koksaltlösning (0,5 l ljummet vatten + 1 tesked salt) 
 • Högläge

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Förekomst av flera symtom och kliniska fynd stärker sannolikheten för bakteriell rinosinuit och antibiotika kan ha effekt.

Penicillin V är förstahandsvalet.

Vid terapisvikt:

 • ompröva diagnosen
 • överväg bedömning av ÖNH-läkare.

Uppföljning

Vid recidiverande sinuit eller symtom >12 veckor bör utredningen inrikta sig på bakomliggande etiologi eller associerad sjukdom, såsom allergi, näspolypos, ciliedysfunktion eller hyperreaktivitet.

Komplikationer

 • Komplikationer till akut sinuit är sällsynta.
 • Hjärnabscess och meningit är allvarliga men ovanliga komplikationer vid frontalsinuit.
 • Etmoidit med orbitalt flegmone ses framförallt hos barn.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Bihåleinflammation, 1177

Relaterad information

Läkemedel vid rinosinuit – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket