Hitta på sidan

Mediaotit, akut

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvård

 • Handlägger akut okomplicerad mediaotit avseende diagnos, behandling och kontroll.

Specialiserad vård

 • Handlägger fall med alarmerande fynd och misstanke om komplikation. Finns tillgängliga för konsultation vid diagnostiska svårigheter.
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation för akutremiss

 • Misstanke om akut komplikation
 • Alarmerande fynd enligt lista
 • Vid behov vid terapisvikt eller recid

Ta kontakt med ÖNH-jour för diskussion vid förekomst av komplicerande faktorer.

Remissindikation för elektiv remiss

 • Vid avvikande förlopp vid klinisk uppföljning
 • Vid frågeställning gällande rörinsättning
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Definition

Akut mediaotit är en purulent inflammation i mellanörat med plötslig debut.

Förekomst

Akut mediaotit är vanligt hos barn. Vid två års ålder har cirka 70 % haft minst en mediaotit. Efter 7 års ålder minskar incidensen kraftigt. Vuxna får oftare ett mer aggressivt förlopp.

Orsaker

Akut mediaotit uppkommer ofta sekundärt till en virusinfektion i övre luftvägarna. Orsaken kan vara virus och/eller bakterier, där bakterier är vanligast.

 • Streptococcus pneumoniae – vanligast
 • Haemophilus influenzae
 • Moraxella catarrhalis
 • Grupp A Streptokocker

Utredning

Symtom

 • Värk i öra
 • Ofta feber
 • Ibland sekretion från örat
 • Skrikighet eller irritabilitet hos barn

Anamnes

 • Värk – debuterar eller förvärras nattetid
 • Duration – ofta kort
 • Förkylning – ibland sedan en tid
 • Tidigare mediaotiter

Status

 • Allmäntillstånd
 • Mun och svalg
 • Öroninspektion med otoskop eller öronmikroskop
 • Pneumatisk otoskopi eller tympanometri – trumhinna med nedsatt eller upphävd rörlighet 
 • Inspektion och palpation os mastoideus – särskilt vid längre symtomduration

Alarmerande fynd

 • Hög feber, tydlig allmänpåverkan
 • Rodnad, svullnad, ömhet bakom örat
 • Utstående ytteröra
 • Nackstelhet
 • Yrsel, balansstörning
 • Nedsatt motorik i halva ansiktet

Fynd vid säker akut mediaotit

Säker akut mediaotit föreligger vid minst ett av följande:

 • purulent sekretion i hörselgången
 • perforerad eller chagrinerad trumhinna
 • buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig trumhinna.

Fynd vid osäker akut mediaotit

Osäker akut mediaotit föreligger vid minst ett av följande

 • ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig, ej buktande trumhinna
 • obedömbar trumhinna.

Fynd som talar emot akut mediaotit

Ingen akut mediaotit föreligger vid minst ett av följande:

 • färgförändrad rörlig trumhinna
 • genomskinlig, indragen trumhinna
 • normalställd, orörlig trumhinna

Handläggning vid utredning

 • Bedöm om säker, osäker eller ingen akut mediaotit verkar föreligga.
 • Alarmerande fynd kan tala för akut komplikation. Ombesörj så att patienten får en akut bedömning inom specialiserad vård.

Differentialdiagnoser

 • Simplexotit
 • Sekretorisk otit (otosalpingit)
 • Skrikröd trumhinna 
 • Kronisk otit (hos vuxna)
 • Kolesteatom
 • Extern otit
 • Käkledsbesvär

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Aktiv expektans rekommenderas vid säker akut mediaotit för barn 1-12 år utan komplicerande faktorer samt vid osäker akut mediaotit utan komplicerande faktorer oavsett ålder.
 • Antibiotika bör ges när det är indicerat, alltid vid komplicerande faktorer.
 • Bedömning av ÖNH-läkare bör övervägas vid komplicerande faktorer.

Aktiv expektans

 • Erbjud återbesök efter 2-3 dagar vid utebliven förbättring, omgående vid försämring.
 • Alternativt ge vårdnadshavaren recept på antibiotika att hämta ut vid behov.
 • Rekommendera högläge.
 • Rekommendera smärtlindrande paracetamol eller ibuprofen (barn > 6 månader) vid behov.
 • Ge råd om att prova avsvällande näsdroppar eller koksalt.

Komplicerande faktorer

 • Svår värk trots adekvat smärtstillande behandling
 • Infektionskänslighet (av annan samtidig sjukdom/syndrom eller behandling)
 • Missbildning i ansiktsskelett eller inneröra
 • Tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur
 • Cochleaimplantat
 • Känd mellanöresjukdom eller tidigare öronoperation (avser inte plaströr)
 • Känd sensorineural hörselnedsättning

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Vid säker akut mediaotit rekommenderas antibiotika till:

 • barn < 1 år eller > 12 år
 • vuxna
 • barn < 2 år med bilateral mediaotit
 • patient (oavsett ålder) med spontanperforation av trumhinna, överväg odling från hörselgång.

För barn med rör gäller särskilda överväganden.

Förstahandsval
 • Barn – penicillin V 25 mg/kg x 3 i 5 dagar
 • Vuxna – penicillin V 1,6 - 2 g x 3 i 5 dagar

Vid penicillinallergi rekommenderas nasofarynxodling och behandling med makrolid.

Barn med rörflytning
 • I första hand – ge örondroppar Terracortril med Polymyxin B 2-3 droppar x 2-3 i 5-7 dagar till opåverkat barn
 • I andra hand – ta en odling, överväg Ciloxan (ciprofloxacin) utifrån odlingssvar
 • Vid allmänpåverkan – behandla med peroral antibiotika
Terapisvikt

Vid utebliven förbättring eller ny mediaotit trots minst 3 dygns behandling:

 • ta nasofarynxodling eller odla från hörselgång vid perforation
 • efterfråga följsamhet till behandling
 • byt antibiotika eller överväg kontakt med specialiserad vård
 • till barn – ge amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar
 • till vuxna – ge amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dagar.

Vid penicillinallergi, behandla enligt odlingssvar eller kontakta ÖNH-läkare för eventuell paracentes och odling.

Recidivotit

Vid ny otit inom 1 månad med symtomfritt intervall:

 • ta nasofarynxodling vid upprepade recidiv
 • till barn – ge penicillin V 25 mg/kg x 3 eller amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar
 • till vuxna – penicillin V 1,6 - 2 g x 3 eller amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dagar.

Uppföljning

Kliniska kontroller

 • Ingen – efter ensidig okomplicerad akut mediaotit med normalt status på andra örat
 • Snar – efter kvarstående symtom som värk, kraftig tryck-/lockkänsla, öronflytning eller balanspåverkan
 • Efter 3 månader – för barn < 4 år med dubbelsidig akut mediaotit eller ensidig och samtidig sekretorisk mediaotit på andra örat (kontroll avseende eventuell hörselnedsättning)
 • Efter 3 månader – då patient eller anhörig misstänker kvarstående hörselnedsättning.

Frågor för utvärdering av hörselnedsättning hos barn:

 • Är barnets språk/joller adekvat för åldern?
 • Kan barnet höra om en förälder pratar till det från rummet intill?
 • Vill barnet ha hög volym på TV, musik, spel eller ljudbok?
 • Hur fungerar barnet i aktivitet i grupp?
 • Verkar barnet uppträda hyperaktivt eller frånvarande?
Kontakt med specialiserad vård

Rekommenderas vid:

 • recidiverande akut mediaotit (definieras som ≥ 3 otiter på 6 månader eller ≥ 4 otiter på 12 månader) med fortsatta besvär
 • fler än en mediaotit eller terapisvikt hos barn < 1 år
 • kvarstående hörselnedsättning efter akut mediaotit
 • kvarstående nytillkommen perforation efter 3 månader

Komplikationer

Akuta komplikationer som kan förekomma är exempelvis:

 • mastoidit
 • meningit
 • facialispares
 • labyrintit.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information

Läkemedel vid otit - behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket