Synstörningar, akuta

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av akuta synstörningar.

Om hälsotillståndet

Riskfaktorer

Riskfaktorer för synstörning av cerebrovaskulär genes är

 • hjärt-kärlsjukdom
 • diabetes
 • rökning
 • tidigare kardiovaskulär eller cerebrovaskulär händelse.

Riskfaktorer för synstörning av annan orsak är

 • näthinneavlossning – närsynthet eller trauma
 • glaskroppsblödning – diabetes, trauma eller samtidig näthinneavlossning
 • optikusneurit vid exempelvis MS.

Utredning

Symtom

För nedanstående tillstånd kan ett eller flera fenomen förekomma.

Cerebrovaskulär genes

 • Bilateral synpåverkan – kan vara tecken på stroke.
 • Amaurosis fugax.
 • Homonymt synfältsbortfall.
 • Plötslig debut – smygande debut förekomma vid progressiv stroke.
 • Synnedsättning – ibland övergående.
 • Binokulärt dubbelseende.
 • Huvudvärk.

Retinalkärlsocklusion

 • Unilateral synförlust – plötslig (arteriell) eller mer utdragen (venös).
 • Amaurosis fugax.
 • Blödningar i retina med eller utan mjuka exsudat samt med eller utan ödem.
 • Vid grenvenstrombos segmentella näthinneförändringar.
 • Nedsatt direkt pupillreaktion.

Näthinneavlossning

 • Partiell synförlust.
 • Ensidig.
 • Gardinfenomen.
 • Ljusblixtar och/eller prickar kan föregå avlossning.

Grumling, avlossning, eller blödning i glaskropp

 • Fläckar, prickar eller streck – rörliga eller stilla.
 • Ljusblixtar.
 • Suddig syn.

Våt makuladegeneration

 • Tilltagande försämring av synskärpa.
 • Raka linjer blir krokiga i centrala synfältet.

Jättecellsarterit

 • Huvudvärk – ofta tinning eller nacke.
 • Tuggsmärta.
 • Allmänsymtom – trötthet, sjukdomskänsla.
 • Partiell eller total ensidig synförlust kan förekomma.
 • Ögonmuskelpares.
 • Palpationsömhet tinningartärer.
 • Vanligen hög SR/CRP.

Optikusneurit

 • Unilateral.
 • Nedsatt synskärpa och färgseende.
 • Smärta vid ögonrörelse.
 • Nedsatt direkt pupillreaktion.

Akut glaukom

Tre fynd som tillsammans ofta föregår smärtan vid akut glaukom är

 • suddig syn
 • disig kornea
 • medelvid trögreagerande pupill.

Komplikation i nyopererat öga

 • Partiell eller total synförlust.
 • Kärlinjektion.
 • Svullnad eller hematom periorbitalt.
 • Ljuskänslighet.
 • Störningar i röd reflex.
 • Blödning i främre kammaren.
 • Deformerad pupill.

Anamnes

Vid synförlust

 • Debut – plötslig eller smygande.
 • Duration – övergående eller varaktig.
 • Utbredning – total eller partiell samt ena eller båda ögonen.
 • Symtom – suddig syn, synfältsbortfall.

Vid synfenomen

 • Ljusblixtar, fläckar eller prickar (rörliga eller stilla).
 • Gardin eller slöja, krokseende.
 • Dunklare färger.

Komplettera anamnesen med

 • dubbelseende binokulärt – cerebrovaskulär sjukdom eller ögonmuskelsjukdom, myasteni
 • dubbelseende monokulärt – ögongenes som brytningsfel och katarakt
 • smärta i nyopererat öga
 • trauma
 • huvudvärk
 • muskelvärk eller muskelsvaghet
 • riskfaktorer
 • andra sjukdomar.

Status

 • Hjärt-kärlstatus inklusive blodtryck.
 • Ögon – röd reflex i genomfallande ljus.
 • Synskärpa.
 • Neurologi – pupillstorlek och reaktion, synfältsundersökning enligt Donders, ögonmotorik.
 • Palpation av temporalisartärer.

Handläggning vid utredning

 • Värdera klinisk bild utifrån symtom, anamnes och undersökningsfynd och bedöm trolig orsak.
 • Misstänkt retinalt vaskulär och cerebrovaskulär genes bör bedömas akut inom specialiserad vård.
 • Övriga tillstånd bör bedömas akut eller skyndsamt av ögonläkare.
 • Samråd med specialiserad vård vid behov.

Följande tillstånd kan handläggas enligt separata rekommendationer:

 • Jättecellsarterit.
 • Rött öga med smärta – exempelvis keratit eller sklerit.
 • Ögonskador – exempelvis kemiska eller traumatiska.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Överväg CRP, SR och p-glukos.

Behandling

Behandling ges utifrån specifik diagnos.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående