Sterilisering

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

Z309P
Födelsekontroll UNS

ICD-10-SE

Z30.2
Sterilisering

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Norrbotten

Primärvården hanterar

 • Information till patient som söker i primärvård
Norrbotten

Specialistvården hanterar

 • Bedömning och information om ingrepp samt åtgärd

Remissrutiner

Norrbotten

Remissindikation till urolog/gynekolog

 • Steriliseringsönskemål där EVB ej är aktuellt

Remisser skrivs i första hand till geografiskt närmsta mottagning

Norrbotten

Remisskoder

 • Gynekologmottagningen Sunderbyn: syobgynmot
 • Urologmottagningen Sunderbyn: lburomb
 • Urologmottagningen Piteå: peurom
 • Urologmottagningen Gällivare: geurom

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation handlar om sterilisering hos män och kvinnor.

Om hälsotillståndet

Definition

Sterilisering är ett ingrepp i könsorganen som utan att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan.

I Sverige regleras detta enligt Steriliseringslag (1975:580). Olika förutsättningar gäller om personen är mellan 18 och 24 år eller 25 år och äldre.

En person som har fyllt 25 år har själv rätt att besluta om sterilisering. Person mellan 18 och 25 år kan ansöka om att få tillstånd till sterilisering av Socialstyrelsen.

Förutsättningar för sterilisering för person 25 år och äldre

Personen har rätt att begära sterilisering enligt steriliseringslagen. Förutsättningarna är att personen:

 • ska vara bosatt i Sverige
 • ska informeras via behandlande mottagning om att sterilisering är ett oåterkalleligt ingrepp
 • ska bekräfta skriftligt på särskild blankett till Socialstyrelsen att sådan information har mottagits.

Socialstyrelsens beslut kan inte överklagas.

Förutsättningar för sterilisering för person mellan 18–24 år

Förutom förutsättningar för person 25 år och äldre så gäller särskilda regler för yngre. Person som önskar sterilisering ansöker om tillstånd och bifogar läkarutlåtande där orsak till önskan om sterilisering ska framgå. Orsaker kan vara:

 • genetisk indikation
 • medicinsk indikation
 • i samband med ansökan om fastställelse av könstillhörighet.

Ansökan om tillstånd till sterilisering handläggs via Rättsliga rådet, Socialstyrelsen.

Utredning

Anamnes

 • Bosatt i Sverige
 • Nuvarande antikonceptionsmetoder
 • Orsak till önskemål om sterilisering

Handläggning vid utredning

Sterilisering får inte utföras utan noggrann information om ingreppets innebörd och följder.

 • Diskutera i första hand alternativa antikonceptionsmetoder.
 • Be patienten tänka igenom sitt beslut noga.
 • Påminn om att patientens livs- och familjeförhållanden kan komma att ändras i framtiden.

Patienten måste vara medveten om att ingreppet är bestående.

Inför en sterilisering ska flera förutsättningar vara uppfyllda och särskilda blanketter ifyllda och skickade till Socialstyrelsen. Patienten ska erbjudas samtal med behandlande läkare före eventuellt ingrepp. Ofta kan patienten söka specialiserad vård direkt, via egen vårdbegäran.

Behandling

Handläggning vid behandling

Kirurgisk behandling

Sterilisering av män utförs inom specialiserad vård genom vasektomi där en dryg centimeter av vardera sädesledare klipps bort i lokalbedövning. Upprepade sädestömningar rekommenderas efter vasektomin fram tills spermaprov lämnats.

Preventivmedel rekommenderas tills azoospermi konstaterats. Azoospermi säkerställs efter analys av två spermaprov från två olika tidpunkter tre månader efter vasektomin.

Sterilisering av kvinnor görs laparoskopiskt inom specialiserad vård. Kvinnlig sterilisering innebär att äggpassagen genom äggledarna förhindras. Operationen görs i narkos.

Potens och sexualdrift påverkas inte av sterilisering.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Sterilisering, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-07-05
Godkänt av:
Nationella programområden njur- och urinvägssjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt:
2023-05-09
Godkänt av:
Region Norrbotten