Trigeminusneuralgi

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

KSH97-P

G500
Trigeminusneuralgi

ICD-10-SE

G50.0
Trigeminusneuralgi

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Norrbotten

Primärvård

Ansvarar för bedömning och behandling av patient med klassisk trigeminusneuralgi.

Norrbotten

Neurologmottagning

 • Atypisk sjukdomsbild-misstanke om tumör eller MS/bilateral symtomatologi, ihållande värk mellan smärtattackerna, neurologiska bortfall vid klinisk undersökning.
 • Behandlingssvikt-neurokirurgi med mikrovaskulär dekompression kan bli aktuell.
 • Yngre patienter under 50 år- individuell bedömning.
 • Trigeminusneuralgi sekundärt till annan neurologisk åkomma
Norrbotten

Käkkirurgi

Vid hög misstanke om tandgenes.

Remissrutiner

Norrbotten
 • Neurologkonsult nås kontorstid kl. 08.00-16.00 på sökare 93655, remiss skickas till lbrehabneu.
 • Atypisk sjukdomsbild, patologiska fynd i status.
 • Terapisvikt - neurokirurgi med mikrovaskulär dekompression kan bli aktuell.
 • Debutålder under 50 år.
 • Trigeminusneuralgi sekundärt till annan neurologisk åkomma.
Norrbotten

Återremittering till primärvården

 • Symtomoptimerad patient som har adekvat LM att ta vid recidiv kan remitteras för kontroller och receptförnyelse i primärvården.
 • Av remissen ska framgå information om aktuell medicinering och behandlingslängd, eventuella utsättningsförsök, kontroller som rekommenderas /inklusive labprover/och hur ofta detta bör ske samt prognos.

Om hälsotillståndet

Definition

Trigeminusneuralgi karaktäriseras av återkommande attacker med kortvarig, ensidig och intensiv ansiktssmärta i trigeminusnervens utbredningsområde.

Förekomst

Prevalensen för trigeminusneuralgi är 15–30 fall på 100 000 invånare och år. Det är vanligare hos kvinnor än män och debuterar oftast efter 50-årsåldern. Sjukdomen är inte ärftlig.

Orsaker

Trigeminusneuralgi kan indelas i klassisk, sekundär eller idiopatisk.

Klassisk trigeminusneuralgi orsakas av kompression av trigeminus nervrot vid utträdet från hjärnstammen, vanligen av en aberrant venös eller arteriell kärlslynga. Sekundär trigeminusneuralgi kan uppstå vid skada i hjärnstammen till följd av exempelvis MS eller tumör.

Utlösande faktorer

Smärtan kan utlösas av obetydliga stimuli som

 • skratt 
 • tandborstning, tvättning, rakning 
 • kyla eller värme  
 • vibrationer av att röra på sig.

Utredning

Norrbotten

Handläggning vid utredning

 • Vid atypisk sjukdomsbild, behandlingsvikt, debutålder under 50 år - remiss till MR hjärna med syfte att minska den totala väntetiden för patienten tills utredningen är kompletterad.
 • Frågeställning i MR remissen- tumör? MS? kärlmissbildning?

Symtom

Smärtattackerna ger ensidiga symtom inom trigeminusnervens utbredningsområde, oftast maxillaris och/eller mandibularis.

I uttalade fall kan patienten undvika matintag och tandborstning, vilket innebär risk för viktnedgång och dålig munhygien.

Typisk smärtbild

För typisk smärtbild krävs minst 3 av 4 följande:

 • Återkommande paroxysmala attacker som varar från bråkdelen av 1 sekund till 2 minuter.  
 • Svår intensiv smärta.
 • Smärta lik en elektrisk stöt, skjutande, huggande eller skärande. 
 • Smärta som föregås av harmlös stimulering av den drabbade ansiktshalvan.

Anamnes

 • Utlösande faktorer – lätt beröring i triggerzonen (ansiktshud eller munslemhinna) eller aktivering av ansiktsmuskulatur.
 • Andra neurologiska symtom – kan inge misstanke om bakomliggande patologi.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Hjärta/kärl – puls, blodtryck.
 • Sensorik – känsel för beröring och stick i ansikte.
 • Motorik – ansiktsmimik, finmotorik, extremitetsstyrka och finger-näs.
 • Ögon – pupillreaktion, ögonmotorik, synfält enligt Donders, kornealreflex.
 • Överväg ytterligare undersökning i differentialdiagnostiskt syfte.

Handläggning vid utredning

 • Neurologiskt status är normalt vid trigeminusneuralgi, förutom att lätt nedsatt känsel för beröring i det drabbade området kan förekomma.  
 • Ensidiga symtom, typisk anamnes och normalt neurologstatus kräver ingen ytterligare utredning. 
 • Vid bortfallssymtom bör patienten utredas, särskilt avseende hjärntumör. 
 • Vid yngre debutålder, atypisk symtomatologi eller patologiska statusfynd rekommenderas kontakt med specialiserad vård.

Diagnoskriterier

 • Minst tre attacker av unilateral ansiktssmärta som uppfyller kriterierna 2 och 3.
 • Smärta motsvarande en eller flera av trigeminusnervens grenar med avsaknad av utstrålning utanför trigeminusnervens utbredningsområde.
 • Typisk smärtbild (minst 3 av 4 smärtsymtom).
 • Inga kliniska tecken på neurologiska bortfall förutom eventuell lätt nedsatt känsel för beröring i smärtområdet.
 • Förklaras inte bättre av någon annan diagnos.

Samtliga kriterier krävs för diagnos.

Differentialdiagnoser

 • Smärtsam trigeminusneuropati som ofta har patologiska statusfynd och sällan lika typisk klinisk bild. Orsak kan vara herpes zoster eller traumatisk skada på trigeminusnerven.
 • Sinuit.
 • Tandbesvär.
 • Glaukom, irit.
 • Jättecellsarterit.
 • Käkfunktionsstörning (temporomandibulär dysfunktion).
 • Klusterhuvudvärk (eller annan huvudvärk i gruppen trigeminal automatic cephalgias, TAC).

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge patienten råd och informera om att remission är vanligt. 
 • Överväg smärtlindrande läkemedelsbehandling. 
 • Överväg kontakt med dietist vid behov.

Allmänna råd

Ge patienten råd om att undvika utlösande faktorer genom att

 • täcka ansiktet med halsduk vid kallt väder  
 • använda ljummet vatten vid tandborstning  
 • tugga mest på den friska sidan.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

 • Karbamazepin kan trappas upp till lägsta effektiva dos. 
 • Gabapentin kan användas som alternativ vid biverkningar av karbamazepin.
 • Vid utebliven behandlingseffekt rekommenderas kontakt med neurolog.  
 • Nedtrappning eller utsättning kan provas efter några veckors smärtfrihet.
Norrbotten

Läkemedelsval

T Karbamazepin 200mg.

 • Börja med ½ tablett x2
 • Titrera upp genom tillägg av tredje dos efter 3 dagar öka med 100 mg var 2-5:e dag till symtomfrihet, biverkningsnivå eller max dos 1400 mg
 • Kontroll av ekg, blodstatus, elkrea och leverstatus innan och under behandling/ vid uppnådd måldos, därefter årsvis och vid symtom
 • Dosen reduceras till äldre samt vid nedsatt njurfunktion

Kirurgisk behandling

Neurokirurgisk behandling kan bli aktuell i svårbehandlade fall.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2021-10-19
Godkänt av:
Nationella programområden nervsystemets sjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt:
2022-03-21
Godkänt av:
Region Norrbotten

Hitta på sidan