Hitta på sidan

Polyneuropati

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvården hanterar

 • Primär bedömning av patient
 • Utredning, behandling och uppföljning av symmetrisk polyneuropati med mycket långsam progress

Specialistvården hanterar

Akutmottagning:

Misstänkt Guillain-Barrés-syndrom-akut insättande snabbt progressiv polyneuropati med uppåtstigande pareser

FAP-mottagningen Piteå
 • Utredning av polyneuropati hos patienter med känd hereditet för ärftlig transtyretinamyloidos (tidigare FAP-familjär amyloidos med polyneuropati, Skelleftesjukan)
 • Även patienter med symtom från andra organsystem och samtidig polyneuropati kan vara aktuella för utredning, frikostigt med remiss till FAP mottagningen
Neurologmottagningen
 • Subakut debut och relativ snabb symtomprogress inom 2-6 månader
 • Skovvist uppträdande symtom
 • Uttalad proximal muskel svaghet i benen och eventuellt även i armarna
 • Neurofysiologiska tecken till övervägande demyeliniserande, rent motorisk- eller rent sensorisk neuropati
 • Tidig debut av neuropatisymtom – före 40 års ålder utan uppenbar bakomliggande orsak eller vid anamnes på ärftlighet
 • Second opinion/bedömning vid svårartad polyneuropati av alla åldrar
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvården

 • Anamnes – relevant sjukhistoria, viktiga differentialdiagnoser såsom spinal stenos, förlopp, hereditet, aktuella läkemedel
 • Status – reflexstatus, utbredning av känselstörning och/eller kraftnedsättning
 • Resultat av prover
 • Resultat av neurofysiologisk undersökning, som standard neurografi
 • Neurografi bör vara gjort innan remiss skickas för alla som kan bli aktuella för bedömning på neurologmottagningen

Remisskoder

 • FAP-mottagning Piteå pemere
 • Neurologmottagningen: lbrehabneu
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Definition

Polyneuropati ger en symmetrisk funktionsnedsättning i perifera nerver med en symtombild som varierar utifrån orsak och vilken typ av perifera nerver som angripits (sensoriska, motoriska och/eller autonoma).

Orsaker

Viktiga orsaker till polyneuropati är

 • hög ålder
 • diabetes      
 • ärftlighet – Charcot-Marie-Tooth, Skelleftesjukan
 • Guillain-Barrés syndrom    
 • autoimmun sjukdom – RA, SLE, Sjögrens syndrom, celiaki, vaskulit
 • infektion – neuroborrelios, HIV, hepatit C   
 • toxisk påverkan – läkemedel, lösningsmedel, alkohol    
 • malignitet    
 • bristtillstånd – vitamin (B12), mineral (koppar), särskilt efter gastric by-pass   
 • lever- eller njursvikt    
 • tyreoideasjukdom.

Utredning

Symtom

Sensoriska

 • Kuddkänsla, domningskänsla och stickningar. 
 • Stickande, brännande, ilande smärta som kan utlösas av beröring. 
 • Debuterar oftast i fötterna och sprider sig vanligen långsamt proximalt. 
 • Proprioceptiva – snubblingstendens, nedsatt balans

Motoriska

 • Efterhand muskelsvaghet.

Autonoma

 • Skör, torr hud. 
 • Obstipation.
 • Erektionssvårigheter.
 • Dysuri.
 • Muntorrhet.

Anamnes

 • Hereditet.
 • Andra sjukdomar.
 • Alkohol.
 • Kost – exempelvis vegankost utan tillägg av vitamin B12.
 • Läkemedel – cytostatika, antibiotika (ciprofloxacin, nitrofurantoin, metronidazol), amiodaron, fenantoin, disulfiram.
 • Annan möjlig etiologi
Gäller endast för Region Norrbotten.

Hereditet - ärftlig transtyretinamyloidos - Skelleftesjukan

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Sjukdomskaraktäristika

 • Debut – subakut eller smygande.
 • Förlopp – snabbt, långsamt, skovvist förlöpande.
 • Dominerande symtom – sensoriska, motoriska, autonoma.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Sensorik – ofta nedsatt vibrationssinne och känsla för smärta.
 • Motorik – muskelsvaghet i ben (distalt symmetriskt, ibland proximalt), muskelatrofi (fötter, underben, ibland händer).
 • Reflexer – svaga.
 • Balans – ataxi.
 • Perifera pulsar.

Kontrollera puls och ortostatiskt blodtryck vid misstanke om autonom dysfunktion.

Handläggning vid utredning

Basal utredning för att utesluta eventuell behandlingsbar orsak rekommenderas vid symmetriska distala domningar och stickningar, särskilt i nedre extremiteterna, som progredierar mycket långsamt.

Skyndsam utredning och vid behov neurologkontakt rekommenderas vid

 • uttalade symtom – till exempel både sensoriska och motoriska   
 • hastig progress  
 • rent motoriska symtom och statusfynd  
 • proximal eller asymmetrisk muskelsvaghet  
 • samtidiga CNS-symtom eller CNS-fynd.

Misstänkt vitamin B12-associerad neuropati utreds enligt separat rekommendation.

Akut utredning

Akut utredning inom specialiserad vård rekommenderas vid misstänkt Guillain-Barrés syndrom:

 • snabbt progredierande uppåtstigande pareser
 • från minimal svaghet i benen till total slapp tetraplegi
 • areflexi.

Provtagningar

Laboratorieprover

Ta prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak eller specifika differentialdiagnoser.

Överväg särskilt

 • utvidgat blodstatus inklusive B12 och folsyra   
 • glukos, SR, CRP, tyreoidea-, lever- och njurfunktion, elektrolyter, kalcium  
 • alkoholmarkör
 • fraktionerade proteiner i serum och urin.

Undersökningar

Gäller endast för Region Norrbotten.

Neurografi bör vara gjort innan remiss skickas för alla patienter som kan bli aktuella för bedömning på neurologmottagningen.

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Överväg undersökning med neurografi eller EMG vid oklar etiologi.

Differentialdiagnoser

 • Nervrotspåverkan som vid spinal stenos    
 • Restless Legs (Willis Ekboms sjukdom) 
 • Central sensitisering (kan ge nedsatt sensorik men följer inte specifika dermatom) 
 • Neuroborrelios
 • Multipel skleros

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Hos många patienter påvisas ingen bakomliggande orsak.   
 • Eventuell påvisad grundsjukdom bör behandlas sedvanligt.   
 • Behov av fysioterapi och hjälpmedel bör bedömas regelbundet.   
 • Symtomlindrande behandling kan läggas till i vissa fall.

Behandlingsval

Fysioterapi

 • Träning för balans, styrka och konditionsförbättring efter behov.
 • Råd om rätt anpassad träning.
 • Hjälp med behandling av eventuell smärta.

Arbetsterapi

Överväg bedömning avseende

 • lämplig motionsnivå och ansträngningsgrad
 • hjälpmedel – exempelvis för förflyttning  
 • bostadsanpassning
 • kompenserande strategier.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Polyneuropati, en sjukdom i flera nerver, 1177