Parkinsonism och Parkinsons sjukdom

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvården ansvarar för:

 • den basala utredningen vid misstanke om Parkinsons sjukdom (PS) innan patienten remitterats till neurologmottagningen.
 • uppföljning av färdigutredda patienter med parkinsonism av annan orsak än PS
 • huvudansvar för egen patient som får parkinsonism som LM biverkan
 • i vissa fall sköra, äldre patienter på särskilt boende, patient i palliativ skede efter remiss från specialistvården

Specialistmottagning ansvarar för:

 • utredning, diagnostisering, behandling och uppföljning
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remisskoder

Neurologmottagning: lbrehabneu

Neurologkonsult nås kontorstid kl.08:00-16.00 på sökare 93655

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Definition

Parkinsonism

Parkinsonism är en symtomtriad med stelhet, skakningar och nedsatt eller långsamt rörelsemönster (rigiditet, tremor och hypo-/bradykinesi). Tillståndet orsakas av skador eller sjukdomar som påverkar dopaminsystemet i basala ganglierna.

Parkinsons sjukdom

diopatisk Parkinsons sjukdom är en kroniskt progressiv neurodegenerativ sjukdom där andra bakomliggande orsaker till degeneration av nigrostriatala dopaminerga nervbanor har uteslutits och där kriterier talande för sjukdomen uppfylls.

Sekundär parkinsonism

Sekundär parkinsonism är parkinsonism med annan känd bakomliggande mekanism än idiopatisk Parkinsons sjukdom. Exempel är läkemedelsutlöst parkinsonism (främst neuroleptika) eller vaskulär parkinsonism.

Atypisk parkinsonism

Atypisk parkinsonism (tidigare Parkinson plus) är en beteckning på sjukdomar med parkinsonism tillsammans med andra neurologiska symtom som inte är förenliga med diagnosen Parkinsons sjukdom, till exempel multipel systematrofi (MSA), Lewykroppsdemens och progressiv supranukleär paralys (PSP).

Förekomst

Incidensen för Parkinsons sjukdom är cirka 20 fall per 100 000 invånare och år. Prevalensen för Parkinsons sjukdom respektive parkinsonism hos personer över 80 år är 3,5 respektive 5 %. Parkinsons sjukdom debuterar ofta runt 60 års ålder, men insjuknande sker i alla åldrar och är något vanligare hos män.

Orsaker

Parkinsons sjukdom orsakas av en ansamling av proteinet alfa-synuklein i dopaminerga neuron i hjärnan. Sannolikt kan både miljö och genetiska faktorer bidra. I 0,5–5 % av fallen finns monogenetiska faktorer. Sjukdomen innebär en förlust av de pigmenterade dopaminerga nervcellerna i substantia nigra i basala ganglierna.

Samsjuklighet

Parkinsons sjukdom

 • Depression.  
 • Ångest. 
 • Sömnstörning. 
 • Demens.

Utredning

Symtom

Kardinalsymtom

 • Hypo- eller bradykinesi.   
 • Rigiditet.   
 • Vilotremor.

Symtom som talar för Parkinsons sjukdom

 • Unilateral symtomdebut.   
 • Långsam progress.   
 • Tremor främst i vila och som minskar i samband med rörelse. 
 • Startsvårigheter, korta steg och försämrade repetitiva rörelser.   
 • Tidig debut, ofta vid 55–60 års ålder, ibland vid 30 års ålder.

Associerade symtom vid Parkinsons sjukdom

 • Nedsatt postural kontroll och balans.   
 • Kognitiva besvär.  
 • Affektiva störningar – till exempel oro, nedstämdhet och anhedoni (oförmåga att känna lust eller njutning). 
 • Dysautonomi – exempelvis postural hypotension, impotens, inkontinens och obstipation.   
 • Nedsatt luktsinne. 
 • Sömnstörningar. 
 • Fatigue.

Status

 • Allmäntillstånd.  
 • Hjärta.   
 • Blodtryck – både liggande och stående.  
 • Neurologiskt status, inklusive kontroll av rigiditet och bradykinesi. 
 • Kognitiv förmåga – Mini Mental Test (MMSE-SR).

Typiska fynd är följande:

 • Hypokinesi – hasande gång med få eller inga medrörelser, minskad steglängd.   
 • Hypomimik – maskansikte.   
 • Bradykinesi – minskat rörelseomfång eller upphakningar vid upprepade rörelser. 
 • Rigiditet – segt jämnt motstånd i hela rörelseomfånget, kugghjulsfenomen.   
 • Tremor – vilotremor tre per sekund, tremor som avtar vid finger-nästest, ”pillertrillar-tremor”.

Handläggning vid utredning

Gäller endast för Region Norrbotten.
 • utredning, diagnostisering, behandling och uppföljning LAB
 • Blodstatus med diff
 • K, Na
 • Leverstatus
 • Krea, GFR
 • Vit B12, folat,homocystein
 • TSH, T4

Neuroradiologi

 • DT hjärna med kontrast eller MR hjärna om DT med kontrast är kontraindicerad.
 • Frågeställning: CVS, tumör, idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH)
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Inga fysiologiska test eller blodprov kan säkra diagnosen parkinsonism eller Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom

Diagnosen Parkinsons sjukdom är klinisk och ställs av läkare inom specialiserad vård med erfarenhet av tillståndet.

Atypisk eller sekundär parkinsonism

Atypisk parkinsonism eller sekundär parkinsonism diagnostiseras främst inom specialiserad vård.

Vid misstänkt läkemedelsutlöst parkinsonism bör läkemedlet sättas ut, dosreduceras eller ges vid annan tidpunkt. Diagnos kan sättas om symtomen avtar eller försvinner, vid behov i samråd med specialiserad vård.

Misstänkt vaskulär parkinsonism hos äldre patient med känd hjärt-kärlsjukdom kräver inte alltid ytterligare utredning.

Differentialdiagnoser

 • Essentiell tremor

Behandling

Gäller endast för Region Norrbotten.

Behandling bör i normalfallet inte sättas in i primärvården. Skulle det vara aktuellt exempelvis på boende rekommenderas avstämning med neurologkonsult (sökare 936 55).

Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Handläggning vid behandling

Parkinsons sjukdom

Behandling ges inom specialiserad vård och bör påbörjas tidigt, särskilt hos yngre. Patienten bör ha tillgång till ett team med betydande erfarenhet av sjukdomen.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Vid sekundär parkinsonism (särskilt vaskulär) kan levodopa prövas enligt följande:

 • Ge tablett levodopa/benserazid 50 mg x 3 i 2 veckor och öka därefter till 100 mg x 3.   
 • Utvärdera effekt och biverkningar (särskilt ortostatiskt blodtryck) efter några veckor.

I vissa fall kan provbehandling ges till äldre personer med misstänkt Parkinsons sjukdom inför diagnostik.

Tänk på att

 • effekten av levodopa kan vara svag eller obefintlig vid mycket milda symtom  
 • risken för konfusion kan öka vid samtidig kognitiv störning
 • ortostatism kan accentueras av levodopa.

Uppföljning

Gäller endast för Region Norrbotten.
 • I övriga fall- via neurologen.
 • Med fördel via primärvården vid framskriden demens, SÄBO och multisjuka.
 • Patient i ett palliativskede kan remitteras till primärvården. I remissen skall sjukdomens förväntade förlopp tydligt framgå. Pat och närstående skall ha haft ett brytpunktsamtal med information om att den neurologiska specialistsjukvården inte längre kan tillföra något mer avseende patientens behandling. Av remissen ska framgå vilken behandling patienten har, kontroller som rekommenderas(inklusive labprover) och hur ofta detta bör ske, samt om och när behandlingen kan trappas ner/avsluta
 • Patienter med neurologisk sjukdom vilka handläggs av primärvården kan alltid återremitteras till den neurologiska specialistsjukvården för konsultation och ställningstagande till fortsatt uppföljning inom specialistvården.
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Komplikationer

Komplikationer som förekommer i avancerad fas av Parkinsons sjukdom är

 • fluktuationer mellan stelhet och överrörlighet
 • ortostatisk hypotension, svårbehandlad hypertoni
 • fluktuerande kognition och vakenhet   
 • hallucinationer, vanföreställningar (särskilt vid demens) 
 • demensutveckling 
 • tillkomst av sväljningssvårigheter med nutritionsproblem 
 • ökad känslighet för läkemedelsbiverkningar, varför dosminskning kan vara nödvändig. Levodopa bör dock aldrig sättas ut helt.

Försäkringsmedicin och intyg

Sjukskrivning

Gäller endast för Region Norrbotten.
 • Under basala utredningen också utifrån andra samsjukligheter – via primärvården.
 • Sjukskrivningsansvaret för pat som remitterats från primärvården övertas först efter att patienten har bedömts och är aktuell för fortsatt omhändertagande inom den neurologiska specialistsjukvården.
 • För patienter vilka har regelbunden kontakt med den neurologiska specialistsjukvården ansvarar specialistsjukvården för långvariga sjukskrivningar relaterade till den neurologiska sjukdomen och läkarutlåtande om hälsotillstånd.
 • För patienter som har kontakt med både neurologisk specialistsjukvård och primärvården ansvarar PV för intyg avseende färdtjänst, p-tillstånd samt tandvård.
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Parkinsons sjukdom, 1177