Hitta på sidan

Trikomonaskolpit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Infektioner orsakade av trikomonas är ovanliga i Sverige i dag. Globalt är trikomonasinfektioner en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna.

Sexualpartners till infekterade personer är ofta smittade (70–85 %).

Orsaker

Sjukdomen orsakas av parasiten trikomonas vaginalis. Trikomonas tillhör släktet protozer (encelliga djur) och kallas även flagellater.

Smittan överförs sexuellt. Inkubationstiden varierar från några dagar till några veckor.

Riskfaktorer

  • Oskyddat sex.
  • Många sexpartners.

Samsjuklighet

Bakteriell vaginos föreligger ofta samtidigt.

Utredning

Symtom

Sparsamma symtom är vanligast.

Klassiska symtom är

  • skummande gulgrön (ibland blodig) illaluktande flytning
  • klåda och sveda
  • dysuri
  • ömma, rodnade och svullna slemhinnor.

Symtomen vid bakteriell vaginos och trikomonaskolpit är ofta de samma. Vid trikomonaskolpit är dock slemhinnorna inflammerade.

Status

I status ses ofta inflammerade slemhinnor med svullnad och rodnad samt ibland med petekier (strawberry cervix). Dessutom noteras ofta ökad flytning.

Utför om möjligt wet-smear och direktmikroskopera. I wet-smear ses rörliga flagellater omringade av ”anfallande” leukocyter.

Handläggning vid utredning

Gynekologisk undersökning med direktmikroskopi av wet-smear krävs för att ställa diagnos. Vid svårighet att ställa diagnos remitteras patienten till specialiserad vård.

Provtagning för övriga sexuellt överförbara sjukdomar bör tas. Beakta att trikomonasinfektion ökar risken för att överföra hiv.

Genomför pH-mätning, pH överstiger ofta 4,5. Samtidig bakteriell vaginos är vanligt förekommande.

Provtagningar

Laboratorieprover

Ta prov avseende

  • klamydia, gonorré och hiv
  • pH.

Behandling

Handläggning vid behandling

Smittspårning bör bedrivas då partner ska behandlas även om sjukdomen inte är anmälningspliktig.

Behandla patient och sexualpartner. Kontakta gynekolog eller mödrahälsovård angående behandling under pågående graviditet.

Reinfektionsrisken är hög. Resistens mot antibiotika förekommer men är ovanlig.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Patient och sexualpartner behandlas med metronidazol peroralt 2 g x 1 som engångsdos. Undvik lokalbehandling med metronidazol, terapeutiska doser uppnås inte.

Vid samtidig hiv-infektion behandla med metronidazol 500 mg, 1 x 2 i 7 dagar då man sett sämre resultat av behandling med engångsdos hos denna patientgrupp.

Uppföljning

Då infektionen är ovanlig i Sverige saknas nationella rekommendationer för uppföljning. Internationellt rekommenderas uppföljning på grund av den höga reinfektionsrisken.

Komplikationer

Trikomonasinfektion under graviditet ökar risken för förtidsbörd, för tidig vattenavgång och lägre födelsevikt hos barnet.

Internationellt screenas gravida med hiv för trikomonas.