Hitta på sidan

TBE, fästingburen hjärninflammation

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

TBE (tick borne encephalitis), är en virussjukdom som kan orsaka hjärninflammation.

Förekomst

I Sverige anmäldes 365 fall av TBE 2019. Antalet fall har ökat med ungefär 5 % årligen sedan 2005. De flesta fall anmäls mellan juli och september. TBE är vanligast i södra och mellersta Sverige. Distributionen av sjukdomen i endemiska områden varierar mycket från plats till plats så kännedom om den lokala epidemiologin är värdefull.

Riskområden utanför Sverige återfinns runt Östersjön, i Central- och Östeuropa. Andra former av viruset förekommer, till exempel i Ryssland och Asien.

Orsaker

TBE-viruset sprids via fästingar. Sjukdomen förekommer hos både djur och människor. Fästingar är aktiva när temperaturen överstiger fem plusgrader. Smitta via opastöriserad mjölk från infekterade djur förekommer i sällsynta fall. Inkubationstiden är oftast 1–2 veckor.

Utredning

Symtom

Tre av fyra som smittas får inga eller endast milda symtom. Barn har ofta lindrigare symtom.

Två av tre vuxna med symtom genomgår ett tvåfasiskt insjuknande, mindre vanligt hos barn. Först ses en mildare febersjukdom under några dagar som avklingar. Efter ungefär en vecka sker ett nytt insjuknande med hög feber och symtom på hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation:

 • huvudvärk
 • ljus- och ljud-irritabilitet
 • förvirring/personlighetsförändring
 • tremor
 • pareser
 • medvetandepåverkan
 • kramper.

Yngre patienter har oftare mer symtom på hjärnhinneinflammation och mindre symtom på hjärninflammation.

Handläggning vid utredning

 • TBE diagnosen ställs med hjälp blodprov för serologisk analys.
 • Misstänkta fall av TBE med symtom från centrala nervsystemet handläggs inom specialiserad vård.
 • Vid lindrigare fall ställs ibland diagnosen inom primärvården. Även för dessa patienter kan det vara av värde att få en bedömning inom specialiserad vård någon gång under sjukdomsförloppet.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • TBE diagnosen ställs med hjälp blodprov för serologisk analys.
 • Misstänkta fall av TBE med symtom från centrala nervsystemet handläggs inom specialiserad vård.
 • Vid lindrigare fall ställs ibland diagnosen inom primärvården. Även för dessa patienter kan det vara av värde att få en bedömning inom specialiserad vård någon gång under sjukdomsförloppet.

Förebyggande åtgärder

 • Ge råd om att bära täckande klädsel vid vistelse i naturen för att undvika fästingbett samt genomföra daglig hudinspektioner.
 • Vaccination förebygger effektivt sjukdomen och rekommenderas till personer som vistas i naturen i riskområden i och utanför Sverige. Fast boende och sommarboende i riskområden rekommenderas också vaccination.

Vaccination

Vaccination kan ges från ett års ålder, till barn ges en lägre dos. Det går att vaccinera under amning men under graviditet bör vaccin endast ges om risken för smitta anses stor. Vaccination bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen.

Barn och vuxna under 50 år med normalt immunförsvar grundimmuniseras med 3 doser. Olika vaccin kan ha lite olika doseringsintervall men generellt gäller att:

 • Dos 2 ges 1–3 månader efter dos 1.
 • Dos 3 ges 5–12 månader efter dos 2 inför nästa säsong.

Personer över 50 år och/eller med nedsatt immunförsvar grundimmuniseras med 4 doser.

 • Dos 2 ges 1 månad efter dos 1.
 • Dos 3 ges 2 månader efter dos 2.
 • Dos 4 ges 5–12 månader efter dos 3 inför nästa säsong.

Booster krävs regelbundet efter grundimmunisering

 • Boosterdos 1 ges efter 3 år.
 • Följande boosterdoser ges var 5:e år.

Vid avvikande doseringsintervall vid grundimmunisering hos personer under 50 år behöver inte en ny grundimmunisering påbörjas utan antalet givna doser gäller. Personer över 50 år eller de med nedsatt immunförsvar bör följa angivet grundimmuniseringsschema.

Förlängt boosterintervall innebär inte att ny grundimmunisering behöver ges.

Ge i första hand vaccin av samma fabrikat (framförallt vid grundimmunisering).

 

Uppföljning

Handläggning vid uppföljning

Vid kvarstående funktionsnedsättning kan bedömning och planering av rehabilitering vara aktuellt.

Komplikationer

De flesta som får allvarlig TBE blir helt återställda men upp mot 40 % får långdragna eller bestående besvär som till exempel uttalad trötthet, minnesstörningar och i ovanliga fall, bestående förlamningar. Barn kan också få bestående besvär. Dödsfall förekommer men är mycket sällsynt. Personer över 50 års ålder riskerar svårare sjukdom.

Patientmedverkan och kommunikation

Relaterad information