Mycoplasma genitalium

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Förekomst

 • Mycoplasma genitalium uppskattas vara ungefär lika vanligt som klamydia i Sverige, men säkra siffror saknas.
 • Antibiotikaresistens är vanligt och ökar.

Orsaker

Mycoplasma genitalium är en bakterie som orsakar en sexuellt överförbar infektion (STI). 

Samsjuklighet

Samtidig infektion med flera sexuellt överförda sjukdomar förekommer.

Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden är inte helt klarlagd, men troligen 10–14 dagar.

Utredning

Symtom

Många patienter kan vara symtomfria. Symtom som kan förekomma:

 • Sveda eller obehag – i urinrör, vagina eller ändtarm (proktit).
 • Flytning.
 • Kvinna – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta.
 • Man – svullnad och värk i testikel, epidymidis eller prostata.
 • Överväg mykoplasma vid återkommande uvi-symtom och negativ urinodling.
 • Ledinflammation kan förekomma.

Handläggning vid utredning

Ta prov på Mycoplasma genitalium vid:

 • symtom på uretrit, cervicit eller proktit med negativt prov för klamydia och gonorré
 • kvarstående symtom trots behandling mot konstaterad klamydia eller gonorré
 • konstaterad infektion hos aktuell partner (erbjud provtagning)
 • recidiverande bakteriell vaginos och negativt prov för klamydia och gonorré
 • vid utredning av PID och epididymit.

Positivt provsvar ska föranleda bestämning av antibiotikaresistens innan behandling.

Provtagningar

Prov tas från vagina hos kvinnor och urinprov hos män. Hemtest för mykoplasma rekommenderas inte.

Diagnostisering av Mycoplasma genitalium inklusive resistensbedömning sker med hjälp av DNA-test eftersom bakterien är svårodlad.

Differentialdiagnoser

Möjliga differentialdiagnoser är:

 • klamydia
 • gonorré
 • ospecifik uretrit eller cervicit
 • urinvägsinfektion.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Invänta svar på resistensbestämning före insättning av antibiotika.
 • Informera patienten om att använda barriärskydd vid vaginal- och analsex från påbörjad behandling till besvärsfrihet, minst tio dagar.
 • Rådgör med specialist om patienten har fortsatta besvär trots behandling.
 • Erbjud aktuell partner provtagning.
 • Mycoplasma genitalium omfattas inte av smittskyddslagen (ingen smittspårning och ingen kostnadsfri behandling).

Rekommenderade behandlingar

Läkemedelsbehandling

 • Vid makrolidkänslighet – ge tablett azitromycin 500 mg x 1, dag 1. Därefter 250 mg x 1, dag 2–5. Denna behandling fungerar även vid samtidig klamydia.
 • Vid makrolidresistens – kontakta i första hand specialiserad vård eller ge tablett moxifloxacin 400 mg x 1 i 7 dagar.

Observera att azitromycin och moxifloxacin kan ge förlängt QTc-intervall med risk för hjärtarytmier och bör användas med försiktighet, särskilt vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QTc. Patienter som redan står på ett potentiellt QTc-förlängande läkemedel bör utredas med EKG och förbehandlas med doxycyklin innan riktad behandling ges.

Uppföljning

Kontrollprov rekommenderas fyra veckor efter påbörjad behandling om patienten har kvarstående besvär.

Komplikationer

Kunskapen om komplikationer är otillräcklig. Uppåtstigande infektion såsom salpingit och epididymit, med risk för nedsatt fertilitet och extrauterin graviditet finns beskrivet.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Relaterad information

Antibiotika vid sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket