Handeksem

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissindikationer:

 • När lokalbehandling inte är tillräcklig för att kontrollera patientens eksem.
 • Återkommande sjukskrivningar på grund av handeksem.
 • Kroniskt handeksem.
 • Vid misstanke om kontaktallergi om eksemet inte läker.
 • Vid misstanke om yrkesutlöst eksem skrivs remiss till dermatolog.

Om hälsotillståndet

Handeksem är en vanlig, ofta recidiverande sjukdom med stor påverkan på livskvalitet. Omhändertagandet av patienter med handeksem omfattar:

 • eliminering eller reduktion av utlösande faktorer
 • medicinsk behandling
 • uppföljning. 

Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. Vissa yrken är speciellt utsatta för arbetsrelaterat handeksem som kan leda till kroniska besvär, sjukskrivning, arbetsbyte och i vissa fall även till varaktig nedsatt arbetsförmåga.

Definition

Handeksem är en inflammation i epidermis och i dermis som kan vara både akut och kronisk. Diagnosen är klinisk.

Kroniskt definieras ett handeksem som pågår längre än tre månader eller minst två gånger per år.

Förekomst

Cirka tio procent av den vuxna befolkningen i yrkesverksam ålder har handeksem. Det är vanligare hos unga vuxna och avtar med stigande ålder. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än män vilket återspeglar en könsspecifik fördelning av expositionen med irritativa ämnen i yrkes-och hemmiljön hos kvinnor.

Se även dokumentet om Kontakteksem.

Orsaker

Här följer exempel på orsaker:

 • Irritationseksem (irritativt kontakteksem/icke-allergiskt kontakteksem) är den vanligaste typen av handeksem och orsakas av kontakt med ämnen som tvål, vatten, livsmedel, handskar eller kemikalier.
 • Allergiskt kontakteksem orsakas av ämnen som vid hudkontakt ger en typ 4-allergi.
 • I det enskilda fallet är orsaken till eksem ofta en kombination av irritation och individens känslighet. Kontaktallergi är viktigt att påvisa.

Riskfaktorer

 • Pågående eller tidigare atopisk dermatit ökar risken med tre till fyra gånger att utveckla ett handeksem, till stor del på grund av en nedsatt funktion av hudbarriären.
 • Exponering för hudskadande faktorer såsom vatten, rengöringsmedel, reaktiva kemikalier, damm, kyla, kontaktallergen och frekvent användning av handskar ökar risken för handeksem såväl yrkesmässigt som på fritiden.
 • Kontaktallergi.
 • Livsstilsfaktorer såsom rökning, högt BMI och stress.

Utredning

Symtom

Följande symtom förekommer vid handeksem:

 • klåda
 • rodnad och fjällning
 • små vätskefyllda blåsor
 • fissurer
 • bristande finmotorik på grund av hudinflammation.

Anamnes

Ta anamnes enligt följande:

 • förlopp
 • klinisk bild
 • tidigare hudproblem och sjukdomar
 • eksem som barn
 • tidigare känd kontaktallergi
 • noggrann exponeringsbedömning som upprepas och kompletteras regelbundet, om hen är exponerad för produkter/ämnen, vilka sysslor hen utför, eventuella skyddsåtgärder i form av skyddshandskar, vilken sorts handskar.

Status

Vid akut fas kan följande uppstå:

 • rodnad
 • ödem
 • papler och vesikler
 • ibland även vätskning.

Vid kronisk fas (till exempel kroniskt kontakteksem) kan följande uppstå:

 • rodnad och fjällning
 • hyperkeratos
 • vesikler
 • fissurbildning
 • lichenifiering.

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen handeksem ställs kliniskt.
 • Handeksem som persisterar mer än sex veckor trots medicinsk behandling, eller som recidiverar, bör bedömas inom specialiserad vård. Bland annat kan epikutantest för påvisande av kontaktallergi vara aktuellt.
 • Sambandsbedömning: man väger samman patientens anamnes, epikutantestresultatet och hudexponeringen för att kunna förklara patientens besvär.

Undersökningar

Epikutantestning vid behov.

Differentialdiagnoser

Här följer exempel på differentialdiagnoser:

 • psoriasis
 • pustolosis palmoplantaris
 • hudinfektion, särskilt svamp
 • hudangrepp av insekt eller parasit, exempelvis skabb
 • kontakturtikaria
 • herpes simplex
 • andra inflammatoriska tillstånd.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling av handeksem baseras på följande huvudprinciper:

 • Behandla inflammationen (eksemet).
 • Förbättra och underhålla hudbarriären med mjukgörande behandling.
 • Informera om försämrande faktorer, behandling och förebyggande åtgärder.
 • Följa upp behandling.

Egenvård

Här följer exempel på egenvårdsråd:

 • Behandla med mjukgörande flera gånger dagligen, efter varje handtvätt. Fortsätt med mjukgörande även när eksem läkt för att förhindra att det kommer tillbaka.
 • Tvätta inte i onödan utsatta områden med tvål och vatten.
 • Använd en mild oparfymerad tvål. På apotek finns tvättkräm och duscholja för torr och känslig hud.
 • Minska exponering för försämrande faktorer enligt ovan. Detta behöver ofta upprepas för patienten och är allra viktigast i början av förloppet för att undvika att eksemet blir kroniskt.
 • Bomullsvantar kan prövas.
 • Åtgärda livsstilsfaktorer som kan påverka eksemet.

Behandlingsval

Följande behandlingar rekommenderas:

 • Mjukgörande flera gånger dagligen.
 • Stark steroid (grupp III) en gång dagligen och bör fortgå tills eksemet läkt ut och sen ytterligare 4-5 dagar med samma behandling. Därefter successivt minskad applikationsfrekvens till en underhållsbehandling på 2 gånger per vecka i några veckor.
 • En skriftlig behandlingsplan underlättar för patienten och ökar följsamheten till behandlingen.

Uppföljning

Handläggning vid uppföljning

Klinisk uppföljning kan ske på följande sätt:

 • Utvärdering efter fyra till sex veckor och vidare remittering vid kvarstående eller recidiverande handeksem. Om eksemet är helt utläkt behövs ingen uppföljning.
 • Kortare eksemperioder där eksemet läker ut på rådgivning och lokalbehandling kräver normalt ingen vidare utredning.
 • Oavsett graden av eksembesvär är uppföljning väsentlig för att, vid behov, komplettera anamnes och exponeringsbedömning. Detta för att ge förnyad eller kompletterande information till patienten och kunna justera behandlingen.

Komplikationer

Bakterieväxt i eksem är vanligt men kräver sällan antibiotika. God eksembehandling räcker oftast.

Handeksem kan påverka livskvalitet och leda till lång sjukskrivning eller arbetsbyte.

Försäkringsmedicin och intyg

Sjukskrivning

Handeksem medför ofta en försämrad handfunktion och en nedsatt arbetsförmåga vilket kan ha konsekvenser som långvarig sjukskrivning, sjukersättning eller arbetsbyte.

Använd om möjligt företagshälsovård som en resurs för att identifiera problem i arbetet och hur det kan anpassas. Det är viktigt att tidigt identifiera de patienter där arbetslivsinriktad rehabilitering behövs.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Eksem, 1177

Relaterad information

Riktlinjer för handeksem, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)